Wi­tam ser­decz­nie na mo­im blo­gu

Informacja techniczna

Z przy­czyn tech­nicz­nych część wpi­sów z ro­czni­ka 2017-2019 oraz „Zbiór wpi­sów z blo­ga Ra­do­mi­ra Gel­ho­ra” są tym­cza­so­wo nie­do­stęp­ne. Suk­ce­sy­wnie będą przy­wra­ca­ne, choć nie­ko­nie­cznie w ko­lej­no­ści w ja­kiej się po­ja­wi­ły na stronie.


Najnowszy wpis

Cieszyć się szczęściem innych

Pła­cząc gę­sty­mi łza­mi przy ucie­ra­niu chrza­nu, przy­szedł mi do gło­wy te­mat na blo­ga, o któ­ry co praw­da otar­łem się ja­kiś czas temu w jed­nym z wcze­śniej­szych wpi­sów, ale po­nie­waż ar­ty­kuł wy­dał mi się za od­waż­ny, zbyt pry­wat­ny, a na do­miar tego nikt go nie czy­tał [sic!], po­sta­no­wi­łem po trzech dniach usunąć go ze stro­ny.

0 komentarzy

Darmowy e-book do pobrania

Dar­mo­we­go e-booka: „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, w for­ma­cie PDF i EPUB moż­na po­brać z Pobieralni, z księ­gar­ni in­ter­ne­to­wej ebookpoint.pl albo bez­po­śred­nio z ta­be­li po­ni­żej.

 Zarzewie
PDF | EPUB
AKTUALIZACJA 2019
Dykcjonarz do książki
PDF
okładka okładka
Czym jest miłość
PDF
AKTUALIZACJA 2019
Mord to mord
PDF
AKTUALIZACJA 2019
okładka okładka

Szczepienie albo zdrowie

SZCZE­PIE­NIE ALBO ZDRO­WIE – FREE SCRIPT, jest na­szym pierw­szym, wspól­nym pro­je­ktem z Yo­shi­ko. Są to trans­kry­pty z film­ów, wy­po­wie­dzi mię­dzy in­ny­mi zna­nych le­ka­rzy na te­mat nie­bez­pie­czeń­stwa szcze­pień i szcze­pio­nek oraz re­we­la­cyj­na pre­zen­ta­cja Jerzego Zięby pod ty­tu­łem: „Szcze­pion­ki – Ma­ło zna­ne fa­kty”, w 35 od­cin­kach. Do­dat­ko­wo za­mie­ści­li­śmy spis zda­rzeń, po­wi­kłań i cho­rób wy­wo­ła­nych szcze­pie­nia­mi, tzw. NOP-y (Nie­po­żą­da­ne Od­czyny Po­szcze­pien­ne).

okładka

PDF | Opis

Za­nim za­szcze­pisz dzie­cko, sie­bie, ro­dzi­nę, przy­ja­ciół – zo­bacz, ja­kie nie­spo­dzian­ki przy­go­to­wał dla Cie­bie pro­du­cent szcze­pion­ki. Po­nad pięć­set stron po­tęż­nej daw­ki in­for­ma­cji na te­mat szko­dli­wo­ści szcze­pio­nek, o któ­rych się nie mó­wi w tak zwa­nych me­diach głów­ne­go nur­tu. Plik do po­bra­nia oczy­wiś­cie w Pobieralni albo z od­no­śni­ka pod zdję­ciem. Za­chę­ca­my do po­bie­ra­nia, czy­ta­nia i dzie­le­nia się nim z ro­dzi­ną, z przy­ja­ciół­mi, ze zna­jo­my­mi, z każ­dym…


Podziękowanie

Wszystkim, który służyli mi pomocą i wsparli duchowo, dziękuję serdecznie.

Radomir Gelhor


Przysłowie

Lepsza mała pomoc niż wielkie gadanie