Szczepienie albo zdrowie

Print Friendly, PDF & Email

Szcze­pie­nie – to coś, co wy­da­wa­ło­by się nor­mal­ne, bez­piecz­ne, do cze­go już przy­wy­kli­śmy, a przede wszyst­kim po­dob­no ko­niecz­ne w świe­cie, w któ­rym je­ste­śmy oto­cze­ni set­ka­mi i ty­sią­ca­mi bak­te­rii i wi­ru­sów, któ­re to niby czy­ha­ją tyl­ko, iżby nas do­rwać i zruj­no­wać nam zdro­wie. Przy­tło­cze­ni prze­ra­ża­ją­cy­mi in­for­ma­cja­mi pły­ną­cy­mi z me­diów głów­ne­go nur­tu o gro­żą­cych nam epi­de­miach, o strasz­li­wych cho­ro­bach, a na­wet śmier­tel­nych ofia­rach kła­dą­cych się tru­pem w ty­sią­cach ist­nień ludz­kich, pod wpły­wem emo­cji i stra­chu da­je­my się szcze­pić, nie zda­jąc so­bie spra­wy z tego, jaką krzyw­dę wy­rzą­dza­my so­bie, swo­im bli­skim lub swo­je­mu dziec­ku. Szcze­pion­ka – jak gło­si re­kla­ma: pro­dukt sku­tecz­ny i bez­piecz­ny, lecz jaka jest praw­da?

okładka

Po wie­lo­mie­sięcz­nej, żmud­nej pra­cy oraz ślę­cze­niu przy kom­pu­te­rze i stu­ka­niu w kla­wia­tu­rę, uda­ło nam się wraz z Yoshi­ko ukoń­czyć nasz pierw­szy, wspól­ny pro­jekt pod ty­tu­łem: „SZCZE­PIE­NIE ALBO ZDRO­WIE”. Te­mat był nam wcze­śniej nie­zna­ny, ale po przyj­rze­niu mu się bli­żej oka­za­ło się, że to, co gło­si re­kla­ma w me­diach o szcze­pie­niach i szcze­pion­kach, co wi­dzi­my w te­le­wi­zji, co czy­ta­my w pra­sie, sły­szy­my z ust po­li­ty­ków, le­ka­rzy i wszel­kiej ma­ści pro­fe­so­rów oraz tak zwa­nych eks­per­tów – to czy­sta fik­cja i baj­ki, tyle że to baj­ki dla do­ro­słych. Baj­ki smut­ne i za­pra­wio­ne go­ry­czą, bo za pa­ra­wa­nem zdro­wia pu­blicz­ne­go roz­gry­wa­ją się tra­ge­die zroz­pa­czo­nych ro­dzi­ców i oka­le­czo­nych szcze­pion­ka­mi dzie­ci. To baj­ki z dresz­czy­kiem, a w za­sa­dzie praw­dzi­wy hor­ror prze­śla­do­wa­nych przez urzęd­ni­ków Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej ster­ro­ry­zo­wa­nych ro­dzi­ców, na któ­rych bez­praw­nie na­kła­da się wy­so­kie kary pie­nięż­ne oraz stra­szy ode­bra­niem dzie­ci tyl­ko dla­te­go, że nie chcą szcze­pić dzie­ci i chro­nią je przed tok­sycz­ny­mi szcze­pion­ka­mi.

To, co po­zna­li­śmy, to co od­kry­li­śmy, było bodź­cem do stwo­rze­nia skryp­tu, w któ­rym umie­ści­li­śmy trans­kryp­cje z róż­nych fil­mi­ków, na któ­rych wy­po­wia­da­ją się o szko­dli­wo­ści szcze­pio­nek zna­ni i mniej zna­ni le­ka­rze, jak rów­nież umie­ści­li­śmy trans­kryp­cję re­we­la­cyj­nej pre­zen­ta­cji Pana Jerzego Zięby pod ty­tu­łem: „Szczepionki – Mało znane fakty”, skła­da­ją­cej się z 35 od­cin­ków, i z któ­rą każ­dy bez wy­jąt­ku po­wi­nien się za­po­znać. Przy każ­dej trans­kryp­cji po­da­li­śmy link do źró­dła, prze­waż­nie fil­mu, a na koń­cu skryp­tu za­mie­ści­li­śmy wy­kaz al­fa­be­tycz­ny zda­rzeń, cho­rób i po­wi­kłań po­szcze­pien­nych, tzw. NOP-ów.

Skrypt ten po­wstał wy­łącz­nie z po­trze­by ser­ca. Do­stęp­ny jest za dar­mo i jest na­szym drob­nym wkła­dem w pro­pa­go­wa­nie praw­dy o szcze­pie­niach i nie­bez­pie­czeń­stwach, ja­kie ze sobą nio­są. Czy­taj­cie, roz­pro­wa­dzaj­cie go i dziel­cie się nim…

Wpis zak­tu­ali­zo­wa­ny: 19.09.2018

Spis tre­ści

PRZED­MO­WA
Yoshi­ko & Ra­do­mir Gel­hor

SZCZE­PION­KI – MAŁO ZNA­NE FAK­TY (35 od­cin­ków)
Je­rzy Zię­ba

WA­LVAX 2 – NOWA LUDZ­KA DI­PLO­IDAL­NA LI­NIA KO­MÓR­KO­WA
Yoshi­ko & Ra­do­mir Gel­hor

SPRA­WA dra WA­KE­FIEL­DA
Je­rzy Zię­ba

A. WA­KE­FIELD OD­PO­WIA­DA NA ZA­RZUT O WŁA­SNEJ SZCZE­PION­CE
The Sta­cy Fran­cis Show

DNA ABOR­TO­WA­NYCH PŁO­DÓW
dr The­re­sa De­isher

OPRE­SJA SZCZE­PIEŃ
prof. Sta­ni­sław Ka­zi­mierz Wiąc­kow­ski

OSZU­STWO W SPRA­WIE SZCZE­PIO­NEK I AU­TY­ZMU
dr An­drew Wa­ke­field

SZKO­DLI­WOŚĆ SZCZE­PIEŃ. PI­SMO DO…
pro­fe­sor Ma­ria Do­ro­ta Ma­jew­ska

TOK­SYCZ­NE SZCZE­PIE­NIA
dr n. med. Je­rzy Jaś­kow­ski

BYŁY SZCZE­PION­KO­WY „NAZI” UJAW­NIA PRAW­DĘ O SZAN­TA­ŻO­WA­NIU LE­KA­RZY
dr Ja­mes Neu­en­schwan­der

CHROŃ DZIEC­KO PRZED SZCZE­PIE­NIA­MI
Film YT

O SZCZE­PION­KACH I SZCZE­PIE­NIACH
dr Le­onard Col­dwell

EPI­DE­MIA ODRY I NIE­PO­WO­DZE­NIE SZCZE­PIEŃ
dr An­drew Wa­ke­field

NIE­SPE­CY­FICZ­NE SKUT­KI SZCZE­PIEŃ CZ. 1 i 2
dr Su­zan­ne Hum­ph­ries

OD­POR­NOŚĆ STA­DA NA PRZY­KŁA­DZIE ODRY I OSPY WIETRZ­NEJ
dr Toni Bark i dr An­drew Wa­ke­field

PIE­LĘ­GNIAR­KA OITN O SZCZE­PIE­NIU WCZE­ŚNIA­KÓW
VA­XXED – STO­RIES FROM THE ROAD

SZCZE­PIE­NIA I PRZE­MOC SPO­ŁECZ­NA
dr Har­ris L Co­ul­ter, PhD

SZCZE­PIE­NIA, SAME FAK­TY
dr n.med. Ur­szu­la Kru­pa

PO­TA­JEM­NE NA­GRA­NIE Z PRZE­BIE­GU WI­ZY­TY LE­KAR­SKIEJ
Film YT

LE­KAR­KA STA­NĘ­ŁA W OBRO­NIE DZIE­CI – TRA­FI­ŁA PRZED SĄD
dr Ka­ta­rzy­na Bross-Wal­der­dorff

ŚWIAT JEST INNY. SZCZE­PIE­NIA
dr n. med. Je­rzy Jaś­kow­ski

PO­RÓW­NA­NIE ZDRO­WIA DZIE­CI SZCZE­PIO­NYCH I NIE­SZCZE­PIO­NYCH
dr n. med. Do­ro­ta Sien­kie­wicz

NIE­PO­ŻĄ­DA­NY OD­CZYN
dr Hu­bert Czer­niak

O SZCZE­PIE­NIACH
dr Nan­cy Tur­ner Banks

MU­SISZ TO WIE­DZIEĆ! ŚMIER­TEL­NE SZCZE­PION­KI?
dr Hu­bert Czer­niak

SZCZE­PIE­NIA | ŚMIERĆ MÓ­ZGO­WA
Be­atry­cze De­lor­me, Oj­ciec Ja­cek Nor­kow­ski

SZCZE­PION­KA PRZE­CIW­KO WZW B
dr Su­zan­ne Hum­ph­ries

OD­PO­WIEDŹ dr SHER­RI TEN­PEN­NY NA RA­PORT UNI­CEF-u
Wy­wiad z dok­tor Sher­ri Ten­pen­ny w WHD­T9

SZCZE­PIE­NIA – dr JE­RZY JAŚ­KOW­SKI KON­TRA PROF. BO­ŻE­NA BU­CHOLC

WY­WIAD Z COR­NE­LIĄ FRANZ, PE­DIA­TRĄ Z 30 LET­NIM STA­ŻEM
VA­XXED – dr Con­re­lia Franz

ALU­MI­NIUM I NER­KI
Dr Su­zan­ne Hum­ph­ries

Dr RYAN, WY­BU­DZO­NA LE­KAR­KA
VA­XXED OMA­HA, NE – dr Pa­tri­cia Ryan

ALO­PA­TA, KTÓ­RY ZE ŁZA­MI W OCZACH PRZE­PRA­SZA RO­DZI­CÓW
Dr Da­niel Ne­ides

IV SPO­TKA­NIE CZŁON­KÓW GRU­PY STOP NOP RZE­SZÓW I POD­KAR­PA­CIE

CZY SZCZE­PION­KI SĄ BEZ­PIECZ­NE?
Piotr Li­roy Marc

PSU – PO­SZCZE­PIEN­NE SKUT­KI UBOCZ­NE (NOP)
Yoshi­ko

Jak to się za­czę­ło?
Yoshi­ko

Zda­rze­nia, cho­ro­by i po­wi­kła­nia po­szcze­pien­ne, spis al­fa­be­tycz­ny
Yoshi­ko

 

Pobierz: SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE

 

Żółty róg

Radomir Gelhor