O zdrowiu w pigułce

Cho­ro­by bio­rą się z gło­wy. Wol­ny umysł = zdro­we cia­ło. A za­tem – w zdro­wym du­chu – zdro­we cia­ło (ni­g­dy na od­wrót). Or­ga­nizm jest sa­mo­na­pra­wial­ny. Ozna­cza to, że nie po­trze­bu­jesz ab­so­lut­nie ni­cze­go poza wła­sną my­ślą, aby cie­szyć się wiecz­nym zdro­wiem.

Czytaj dalej →