Przywiązanie

Jest ta­kie przy­sło­wie: „Od przy­byt­ku gło­wa nie boli” – ina­czej mó­wiąc – le­piej mieć wię­cej niż mniej albo: nie za­szko­dzi mieć wię­cej niż po­trze­ba. Tym­cza­sem im mamy wię­cej, im wię­cej gro­ma­dzi­my, im wię­cej w na­szym ży­ciu przed­mio­tów i lu­dzi, na któ­rych nam za­le­ży, do któ­rych się przy­wią­za­li­śmy, tym moc­niej się znie­wa­la­my, tym bar­dziej an­ga­żu­je­my emo­cjo­nal­nie i w efek­cie uza­leż­nia­my…

Czytaj dalej…