Nowa książka

Z radością informuję, że niedawno ukończyłem pisać nową książkę, nad którą pracowałem przez ostatnie parę miesięcy. Odbiło się to niestety na ciągłości wpisów do bloga, a na domiar tego miałem podwójną awarię techniczną. Jedną na stronie, przez co część wpisów jest chwilo niedostępnych, i drugą dysku twardego na domowym komputerze. Wracając do książki. Jest to powieść wielowątkowa,…

Czytaj dalej →

Errata do książki Y.W.A. Zarzewie

In­for­mu­ję, że książ­ka „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, zak­tu­ali­zo­wa­na zo­sta­ła do wer­sji vPDF-YWA­T1-20190210 (PDF) i vE­PUB-YWA­T1-20190213 (EPUB). Są to wer­sje z lu­te­go 2019 roku. Aby roz­róż­nić ją wi­zu­al­nie od wcze­śniej­szej wer­sji, zak­tu­ali­zo­wa­ny e-book na­nie­sio­ny ma na okład­kę na­pis: ER­RA­TA 2019.

Czytaj dalej →

Nowy roz­dział

Gdy­bym miał do cze­goś po­rów­nać ży­cie, po­rów­nał­bym je do nie­ukoń­czo­nej po­wie­ści lub se­ria­lu. Każ­de­go bo­wiem dnia do­pi­su­je­my ko­lej­ną stro­ni­cę na­sze­go ży­cia. Roz­wi­ja­my ak­cję, do­da­je­my szcze­gó­ły, wpły­wa­my na bo­ha­te­ra i jego oto­cze­nie oraz two­rzy­my czę­ści, roz­dzia­ły i pod­roz­dzia­ły.

Czytaj dalej →

Szczepienie albo zdrowie

Szcze­pie­nie – to coś, co wy­da­wa­ło­by się nor­mal­ne, bez­piecz­ne, do cze­go już przy­wy­kli­śmy, a przede wszyst­kim po­dob­no ko­niecz­ne w świe­cie, w któ­rym je­ste­śmy oto­cze­ni set­ka­mi i ty­sią­ca­mi bak­te­rii i wi­ru­sów, któ­re to niby czy­ha­ją tyl­ko, iżby nas do­rwać i zruj­no­wać nam zdro­wie.

Czytaj dalej →