Nowa książka

Z ra­do­ścią in­for­mu­ję, że nie­da­wno ukoń­czy­łem pi­sać no­wą ksią­żkę, nad któ­rą pra­co­wa­łem przez osta­tnie pa­rę mie­się­cy. Od­bi­ło się to nie­ste­ty na cią­gło­ści wpi­sów do blo­ga, a na do­miar te­go mia­łem po­dwój­ną awa­rię tech­ni­czną. Jed­ną na stro­nie, przez co część wpi­sów jest chwi­lo­wo nie­do­stę­pnych, i dru­gą dys­ku twar­de­go na do­mo­wym kom­pu­te­rze.

Czytaj dalej →

Errata do książki Y.W.A. Zarzewie

In­for­mu­ję, że książ­ka „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, zak­tu­ali­zo­wa­na zo­sta­ła do wer­sji vPDF-YWA­T1-20190210 (PDF) i vE­PUB-YWA­T1-20190213 (EPUB). Są to wer­sje z lu­te­go 2019 roku. Aby roz­róż­nić ją wi­zu­al­nie od wcze­śniej­szej wer­sji, zak­tu­ali­zo­wa­ny e-book na­nie­sio­ny ma na okład­kę na­pis: ER­RA­TA 2019.

Czytaj dalej →

Szczepienie albo zdrowie

Szcze­pie­nie – to coś, co wy­da­wa­ło­by się nor­mal­ne, bez­piecz­ne, do cze­go już przy­wy­kli­śmy, a przede wszyst­kim po­dob­no ko­niecz­ne w świe­cie, w któ­rym je­ste­śmy oto­cze­ni set­ka­mi i ty­sią­ca­mi bak­te­rii i wi­ru­sów, któ­re to niby czy­ha­ją tyl­ko, iżby nas do­rwać i zruj­no­wać nam zdro­wie.

Czytaj dalej →