Rzeczywistość po naszemu

Za­miesz­czo­ny po­ni­żej wpis po­cho­dzi z 13 li­sto­pa­da 2017 roku, któ­ry przy­go­to­wa­li­śmy z Yoshi­ko, i któ­ry był pierw­szym (po pro­lo­gu) od­cin­kiem z ma­ją­cych się uka­zy­wać co ja­kiś czas wpi­sów z cy­klu „Rze­czy­wi­stość po na­sze­mu”. Nie­ste­ty wpis po paru dniach mu­siał zo­stać zdję­ty ze stro­ny z przy­czyn, o któ­rych nie mogę Was po­in­for­mo­wać, nie­mniej jed­nak po­sta­no­wi­li­śmy po­now­nie…

Czytaj dalej…

W klatce przeszłości

Czy zda­je­cie so­bie spra­wę z tego, że więk­szość z nas wie­rzy, iż ma ra­cję? Że to wła­śnie „ja” wiem naj­le­piej, że to „ja” ni­g­dy się nie mylę, że „ja” je­stem mądrzejsza, mą­drzej­szy od in­nych?

Czytaj dalej…