Dzień Dziecka

Dziś Dzień Dziec­ka. Dzień, w któ­rym mówi się dużo wię­cej niż zwy­kle o dzie­ciach, skła­da się im ży­cze­nia i roz­da­je pre­zen­ty, or­ga­ni­zu­je prze­róż­ne im­pre­zy, i niby wszyst­ko jest w po­rząd­ku, bo prze­cież jest uro­czy­ście, ko­lo­ro­wo i za­baw­nie.

Czytaj dalej…

Mały złodziej

Zła­pa­łem dzi­siaj w skle­pie spo­żyw­czym ma­łe­go zło­dzie­ja na go­rą­cym uczyn­ku i sta­ną­łem przed nie­ma­łym dy­le­ma­tem mo­ral­nym – od­dać go w ręce sprze­daw­cy czy może pu­ścić wol­no i za­po­mnieć o spra­wie.

Czytaj dalej…