Bitwa o tron

Od paru mie­się­cy je­ste­śmy świad­ka­mi bi­twy o Tron w pol­skiej po­li­ty­ce (wy­bo­ry do Eu­ro­par­la­men­tu). Nie­cier­pli­we, ner­wo­we ocze­ki­wa­nie na to, kto bę­dzie w przy­szło­ści do­wo­dził, kto bę­dzie miał naj­wię­cej do po­wie­dze­nia, a kto bę­dzie prze­gra­nym i tak na­praw­dę nie bę­dzie się li­czył.

Czytaj dalej…

Plotki i ploteczki

Nie ma chy­ba czło­wie­ka, któ­ry choć raz w ży­ciu nie stał się ofia­rą plot­ki. Plot­ki ma­łej lub du­żej, plot­ki do­ko­na­nej z za­wi­ści lub za­zdro­ści, plot­ki zro­dzo­nej przy­pad­ko­wo i tej umyśl­nie spre­pa­ro­wa­nej – ma­ni­pu­la­cyj­nej. Wszyst­kie one w więk­szym lub mniej­szym stop­niu ude­rza­ją w obiekt plot­ki.

Czytaj dalej…

Nieuczciwość i kłamstwo

Nie­ustan­nie spo­ty­kam się z ludz­ką nie­uczci­wo­ścią i kłam­stwem. Kłam­stwo jest tak na­tu­ral­nym zja­wi­skiem w dzi­siej­szym świe­cie, że za­sta­na­wia mnie cza­sem, jak­by to było, gdy­by tak na­gle, z dnia na dzień ode­brać moż­li­wość kła­ma­nia lu­dziom go­nią­cym za wła­dzą, pie­niędz­mi, ła­szą­cym się do suk­ce­sów i przy­wi­le­jów, dą­żą­cym po tru­pach do sła­wy? Gdzie skoń­czy­ły­by te oso­by bez swo­ich „ma­łych kłam­ste­wek”?

Czytaj dalej…