Nieuczciwość i kłamstwo

Nie­ustan­nie spo­ty­kam się z ludz­ką nie­uczci­wo­ścią i kłam­stwem. Kłam­stwo jest tak na­tu­ral­nym zja­wi­skiem w dzi­siej­szym świe­cie, że za­sta­na­wia mnie cza­sem, jak­by to było, gdy­by tak na­gle, z dnia na dzień ode­brać moż­li­wość kła­ma­nia lu­dziom go­nią­cym za wła­dzą, pie­niędz­mi, ła­szą­cym się do suk­ce­sów i przy­wi­le­jów, dą­żą­cym po tru­pach do sła­wy? Gdzie skoń­czy­ły­by te oso­by bez swo­ich „ma­łych kłam­ste­wek”?

Czytaj dalej…