Dekoracja więziennej celi

Każ­de­go dnia i z każ­dej stro­ny na­pły­wa­ją do nas z me­diów in­for­ma­cje o tym, że w obec­nym sys­te­mie na­le­ża­ło­by zmie­nić to i tam­to, wpro­wa­dzić jed­no, usu­nąć dru­gie, ale co­kol­wiek zna­czą te pu­ste dla mnie sło­wa i jak bar­dzo po­my­sło­wi są ci lu­dzie, przy­po­mi­na to de­ko­ro­wa­nie wię­zien­nej celi lub roz­bu­do­wę ist­nie­ją­cej już klat­ki.

Czytaj dalej…

Mały złodziej

Zła­pa­łem dzi­siaj w skle­pie spo­żyw­czym ma­łe­go zło­dzie­ja na go­rą­cym uczyn­ku i sta­ną­łem przed nie­ma­łym dy­le­ma­tem mo­ral­nym – od­dać go w ręce sprze­daw­cy czy może pu­ścić wol­no i za­po­mnieć o spra­wie.

Czytaj dalej…

Zderzenie z polską ciężarówką

Zde­rze­nie z cię­ża­rów­ką – to ter­min, któ­re­go za­wsze uży­wam, kie­dy je­stem po roz­mo­wie z oso­bą za­pro­gra­mo­wa­ną przez Sys­tem. Czło­wie­kiem wi­dzą­cym rze­czy­wi­stość wg pew­ne­go wzor­ca w gło­wie, do któ­re­go nic nie do­cie­ra, któ­ry nie przyj­mie do wia­do­mo­ści tego, co jest dla nie­go obce, nie­zro­zu­mia­łe albo po pro­stu nie­wy­god­ne.

Czytaj dalej…

Plotki i ploteczki

Nie ma chy­ba czło­wie­ka, któ­ry choć raz w ży­ciu nie stał się ofia­rą plot­ki. Plot­ki ma­łej lub du­żej, plot­ki do­ko­na­nej z za­wi­ści lub za­zdro­ści, plot­ki zro­dzo­nej przy­pad­ko­wo i tej umyśl­nie spre­pa­ro­wa­nej – ma­ni­pu­la­cyj­nej. Wszyst­kie one w więk­szym lub mniej­szym stop­niu ude­rza­ją w obiekt plot­ki.

Czytaj dalej…

W klatce przeszłości

Czy zda­je­cie so­bie spra­wę z tego, że więk­szość z nas wie­rzy, iż ma ra­cję? Że to wła­śnie „ja” wiem naj­le­piej, że to „ja” ni­g­dy się nie mylę, że „ja” je­stem mądrzejsza, mą­drzej­szy od in­nych?

Czytaj dalej…