Kropla miłości

Co­dzien­nie za po­mo­cą my­śli wy­sy­ła­my w ko­smos nie­zli­czo­ną ilość ener­gii. Po­nad sie­dem mi­liar­dów ist­nień ludz­kich bez­u­stan­nie pro­du­ku­je po­zy­tyw­nie lub ne­ga­tyw­nie za­ini­cjo­wa­ną ener­gię, któ­ra wę­dru­jąc we Wszech­świe­cie, roz­prze­strze­nia się po nim, wpły­wa­jąc tym sa­mym na przy­szłość nie tyl­ko ży­ją­cych na Zie­mi, ale rów­nież na po­zo­sta­łe pla­ne­ty w ca­łym Uni­wer­sum.

Czytaj dalej…