Zderzenie z polską ciężarówką

Zde­rze­nie z cię­ża­rów­ką – to ter­min, któ­re­go za­wsze uży­wam, kie­dy je­stem po roz­mo­wie z oso­bą za­pro­gra­mo­wa­ną przez Sys­tem. Czło­wie­kiem wi­dzą­cym rze­czy­wi­stość wg pew­ne­go wzor­ca w gło­wie, do któ­re­go nic nie do­cie­ra, któ­ry nie przyj­mie do wia­do­mo­ści tego, co jest dla nie­go obce, nie­zro­zu­mia­łe albo po pro­stu nie­wy­god­ne.

Czytaj dalej…

Łowiectwo – Zabijanie dla przyjemności

Przy­znam szcze­rze, że mia­łem od­po­cząć od te­ma­tu śmier­ci, za­bi­ja­nia i znę­ca­nia się nad bez­bron­ny­mi zwie­rzę­ta­mi, a jed­nak po­mi­mo sta­rań i ucie­czek w kli­ma­ty mil­sze ser­cu, wciąż, jak­by przy­pad­kiem, choć w ta­kie przy­pad­ki nie wie­rzę, tra­fiam do miejsc, któ­re mnie po­ru­sza­ją. Wy­wo­łu­ją sil­ne emo­cje.

Czytaj dalej…