Skok na dary natury

Dziś zro­bi­łem skok do lasu i zra­bo­wa­łem Mat­ce Na­tu­rze tro­chę ziół i owo­ców. Mię­dzy in­ny­mi owo­ce gło­gu, dzi­kiej róży, dzi­ko ro­sną­cych ja­błek, po­krzy­wy i skrzy­pu, pew­ne­go pa­so­żyt­ni­cze­go grzyb­ka i spo­ra­wej wiel­ko­ści krze­mie­nia.

Czytaj dalej…

Jestem zaczarowany

Wio­sna, słoń­ce i woda, łąki i lasy, da­le­kie, pie­sze wę­drów­ki i, przy­go­dy. Taki jest mój mie­siąc maj. Pe­łen świe­żej ra­do­ści, unie­sień ser­ca i eks­ta­zy du­cha, pe­łen wzru­szeń i nie­spo­dzia­nek oraz nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów ak­cji.

Czytaj dalej…