Ja, czyli kto?

Na wstę­pie chciał­bym na­pi­sać, że je­stem oso­bą zrówno­wa­żo­ną, nie mam pro­blemów ani psy­chicz­nych, ani zdro­wot­nych. Nie prze­śla­du­ją mnie my­śli sa­mobójcze, nie je­stem taj­nym agen­tem ob­cych im­pe­riów ani ter­ro­ry­stą szy­ku­ją­cym się do ata­ku na pań­stwo pol­skie, ani inne pań­stwo na świe­cie.

Czytaj dalej…

Rzeczywistość po naszemu

Za­miesz­czo­ny po­ni­żej wpis po­cho­dzi z 13 li­sto­pa­da 2017 roku, któ­ry przy­go­to­wa­li­śmy z Yoshi­ko, i któ­ry był pierw­szym (po pro­lo­gu) od­cin­kiem z ma­ją­cych się uka­zy­wać co ja­kiś czas wpi­sów z cy­klu „Rze­czy­wi­stość po na­sze­mu”. Nie­ste­ty wpis po paru dniach mu­siał zo­stać zdję­ty ze stro­ny z przy­czyn, o któ­rych nie mogę Was po­in­for­mo­wać, nie­mniej jed­nak po­sta­no­wi­li­śmy po­now­nie…

Czytaj dalej…

Prawda kontra „prawda”

Wy­da­wa­ło­by się, że Praw­da to coś tak oczy­wi­ste­go, że roz­wa­ża­nia na ten te­mat nie mają ab­so­lut­nie sen­su, a jed­nak oka­zu­je się, że Praw­da nie­jed­no ma imię i tylu ilu lu­dzi ją gło­si, tyle prawd mo­że­my usły­szeć. A prze­cież Praw­da może być tyl­ko jed­na.

Czytaj dalej…

Nieuczciwość i kłamstwo

Nie­ustan­nie spo­ty­kam się z ludz­ką nie­uczci­wo­ścią i kłam­stwem. Kłam­stwo jest tak na­tu­ral­nym zja­wi­skiem w dzi­siej­szym świe­cie, że za­sta­na­wia mnie cza­sem, jak­by to było, gdy­by tak na­gle, z dnia na dzień ode­brać moż­li­wość kła­ma­nia lu­dziom go­nią­cym za wła­dzą, pie­niędz­mi, ła­szą­cym się do suk­ce­sów i przy­wi­le­jów, dą­żą­cym po tru­pach do sła­wy? Gdzie skoń­czy­ły­by te oso­by bez swo­ich „ma­łych kłam­ste­wek”?

Czytaj dalej…