Prawda kontra „prawda”

Wy­da­wa­ło­by się, że Praw­da to coś tak oczy­wi­ste­go, że roz­wa­ża­nia na ten te­mat nie mają ab­so­lut­nie sen­su, a jed­nak oka­zu­je się, że Praw­da nie­jed­no ma imię i tylu ilu lu­dzi ją gło­si, tyle prawd mo­że­my usły­szeć. A prze­cież Praw­da może być tyl­ko jed­na. Wszel­kie jej wer­sje to nie­praw­dy.

Czytaj dalej…