Niewidzialny świat

Mogę się tyl­ko do­my­ślać, że więk­szość lu­dzi nie za­sta­na­wia się nad tym, czy ist­nie­je świat nie­wi­dzial­ny, bę­dą­cy poza per­cep­cją na­szych zmy­słów. Na pew­no in­te­re­su­ją się tym ezo­te­ry­cy, spi­ry­ty­ści i oso­by zgłę­bia­ją­ce isto­tę bytu. Ro­bią to lu­dzie na­uki po­szu­ku­ją­cy od­po­wie­dzi na nie­wy­tłu­ma­czal­ne zja­wi­ska w przy­ro­dzie, osob­ni­cy nad­wraż­li­wi na do­cie­ra­ją­ce do nich bodź­ce z oto­cze­nia oraz twór­cy po­wie­ści fan­ta­stycz­nych,

Czytaj dalej →

Urzęd­nik to tyl­ko słu­ga

Pew­ne­go dnia by­łem świad­kiem nie­mi­łej sce­ny w Urzę­dzie Skar­bo­wym, gdzie jed­na z urzęd­ni­czek w dość cham­ski spo­sób pa­stwi­ła się nad sta­ro­win­ką ze wsi, tłu­ma­cząc jej obu­rzo­nym gło­sem, że ona nie jest od tego, żeby za nią wy­peł­niać PIT ani uczyć ją jak się to robi.

Czytaj dalej →

Odra

Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, jaka jest największa zbrodnicza sekta na Ziemi? Odpowiedziałabym bez wahania – sekta szczepionkarska. Zapraszam na film przygotowany przez Pana Jerzego Ziębę pod tytułem: „Odra party”.

Czytaj dalej →

Co ja tu robię?

Ranek był piękny. Bezchmurne, błękitne niebo rozkładało swe ramiona nad miasteczkiem, jakby chciało zgarnąć wiekowe kamienice starego rynku, domki niczym grzyby rozsiane szeroko po okolicy, blokowiska w wielkiej płyty oraz górujący nad centrum miasta kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ze strzelistą wieżą.

Czytaj dalej →

Dekoracja więziennej celi

Każdego dnia i z każdej strony napływają do nas z mediów informacje o tym, że w obecnym systemie należałoby zmienić to i tamto, wprowadzić jedno, usunąć drugie, ale cokolwiek znaczą te puste dla mnie słowa i jak bardzo pomysłowi są ci ludzie, przypomina to dekorowanie więziennej celi lub rozbudowę istniejącej już klatki.

Czytaj dalej →

Strach przed nie­zna­nym?

Po­sta­no­wi­łem w dzi­siej­szym wpi­sie kon­ty­nu­ować te­mat stra­chu, gdyż zda­ję so­bie spra­wę z tego, że dla bar­dzo wie­lu osób strach jest tym czyn­ni­kiem, któ­ry od­bie­ra całą ra­dość ży­cia i prze­szka­dza nor­mal­nie funk­cjo­no­wać w spo­łe­czeń­stwie.

Czytaj dalej →