Przywiązanie

Jest ta­kie przy­sło­wie: „Od przy­byt­ku gło­wa nie boli” – ina­czej mó­wiąc – le­piej mieć wię­cej niż mniej albo: nie za­szko­dzi mieć wię­cej niż po­trze­ba. Tym­cza­sem im mamy wię­cej, im wię­cej gro­ma­dzi­my, im wię­cej w na­szym ży­ciu przed­mio­tów i lu­dzi, na któ­rych nam za­le­ży, do któ­rych się przy­wią­za­li­śmy, tym moc­niej się znie­wa­la­my, tym bar­dziej an­ga­żu­je­my emo­cjo­nal­nie i w efek­cie uza­leż­nia­my…

Czytaj dalej…

Strach przed nieznanym?

Po­sta­no­wi­łem w dzi­siej­szym wpi­sie kon­ty­nu­ować te­mat stra­chu, gdyż zda­ję so­bie spra­wę z tego, że dla bar­dzo wie­lu osób strach jest tym czyn­ni­kiem, któ­ry od­bie­ra całą ra­dość ży­cia i prze­szka­dza nor­mal­nie funk­cjo­no­wać w spo­łe­czeń­stwie.

Czytaj dalej…

Strach przed śmiercią

Chciał­bym dziś oba­lić mit o stra­chu przed śmier­cią, któ­ry nie­ste­ty funk­cjo­nu­je w pol­skim spo­łe­czeń­stwie, choć nie tyl­ko w pol­skim, że strach przed śmier­cią wy­ni­ka z tego, iż czło­wiek boi się nie­zna­ne­go, to jest tego, co może go spo­tkać po dru­giej stro­nie, a co jest mu nie­zna­ne.

Czytaj dalej…