Witam serdecznie

Na­wet Anioł z pod­cię­ty­mi skrzy­dła­mi nie wznie­sie się do nie­bios, a co do­pie­ro mó­wić mar­ny czło­wiek, który skrzy­deł nie ma. Stą­pa on, ten czło­wiek, bo­sy­mi sto­pa­mi po cier­ni­stej ścież­ce w la­bi­ryn­cie ży­cia, po­bo­czem Praw­dy prze­my­ka ni­czym ptak-wę­dro­wiec i pa­trząc przed sie­bie, ni­cze­go nie wi­dzi; słu­cha­jąc, ni­cze­go nie sły­szy; czu­jąc, ni­czego nie czu­je, bo wpadł w si­dła ma­te­rial­nego pry­mi­ty­wi­zmu.


NOWOŚĆ

I L U Z J A

NOWA POWIEŚĆ SF

Nowa książka – Iluzja

E-book jest dostępny w EBOOKPOINT
Opis | PDF (fragment)


Darmowy e-book

Dar­mo­we­go e-bo­oka: „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, w for­ma­cie PDF i EPUB moż­na po­brać z Po­bie­ral­ni, z księ­gar­ni in­ter­ne­to­wej ebookpoint.pl albo bez­po­śred­nio z ta­be­li znaj­du­ją­cej się po­ni­żej.


WYKLĘTY ANIOŁ: ZARZEWIE DYKCJONARZ
Aktualizacja 2019 2017
Wyklęty Anioł Zarzewie Dykcjonarz do ks. Wyklęty Anioł
PDF | EPUB |Opis PDF
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Czym jest miłość
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Mord to mord
Aktualizacja 2019 Aktualizacja 2019
Czym jest miłość Mord to mord
PDF PDF

SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE
2018

Szczepienie albo zdrowie

PDF | Opis

SZCZE­PIE­NIE ALBO ZDRO­WIE – FREE SCRIPT, jest na­szym pierw­szym, wspól­nym pro­je­ktem z Yo­shi­ko. Są to trans­kry­pty z film­ów, wy­po­wie­dzi mię­dzy in­ny­mi zna­nych le­ka­rzy na te­mat nie­bez­pie­czeń­stwa szcze­pień i szcze­pio­nek oraz re­we­la­cyj­na pre­zen­ta­cja Pana Jerzego Zięby pod ty­tu­łem: „Szcze­pion­ki – Ma­ło zna­ne fa­kty”, w 35 od­cin­kach. Do­dat­ko­wo za­mie­ści­li­śmy spis zda­rzeń, po­wi­kłań i cho­rób wy­wo­ła­nych szcze­pie­nia­mi, tzw. NOP-y (Nie­po­żą­da­ne Od­czyny Po­szcze­pien­ne).

Za­nim za­szcze­pisz dzie­cko, sie­bie, ro­dzi­nę, przy­ja­ciół – zo­bacz, ja­kie nie­spo­dzian­ki przy­go­to­wał dla Cie­bie pro­du­cent szcze­pion­ki. Po­nad pięć­set stron po­tęż­nej daw­ki in­for­ma­cji na te­mat szko­dli­wo­ści szcze­pio­nek, o któ­rych się nie mó­wi w tak zwa­nych me­diach głów­ne­go nur­tu. Plik do po­bra­nia oczy­wiś­cie w Pobieralni albo z od­no­śni­ka pod zdję­ciem. Za­chę­ca­my do po­bie­ra­nia, czy­ta­nia i dzie­le­nia się nim z ro­dzi­ną, z przy­ja­ciół­mi, ze zna­jo­my­mi, z każ­dym…


ARCHIWUM WPISÓW
2017-2019

Archiwum wpisów

PDF | SPIS TREŚCI

Wszystkie wpisy z bloga, z roku 2017-2019 w jednym pliku PDF do przeglądania offline na telefonie, tablecie, czytniku e-booków, komputerze. 67 wpisów, 240 stron.

[wersja: 13.12.2019 (2); poprawiono dwa nieprawidłowe linki]


Przysłowie

Nie patrz, kto mówi, ale co mówi