Witam serdecznie

Na­wet Anioł z pod­cię­ty­mi skrzy­dła­mi nie wznie­sie się do nie­bios, a co do­pie­ro mó­wić mar­ny czło­wiek, który skrzy­deł nie ma. Stą­pa on, ten czło­wiek, bo­sy­mi sto­pa­mi po cier­ni­stej ścież­ce w la­bi­ryn­cie ży­cia, po­bo­czem Praw­dy prze­my­ka ni­czym ptak-wę­dro­wiec i pa­trząc przed sie­bie, ni­cze­go nie wi­dzi; słu­cha­jąc, ni­cze­go nie sły­szy; czu­jąc, ni­czego nie czu­je, bo wpadł w si­dła ma­te­rial­nego pry­mi­ty­wi­zmu.


NOWOŚĆ

SZCZEPIONKA PRZECIW KORONAWIRUSOWI
NAUKOWE SZOKUJĄCE FAKTY
YOSHIKO, 2020

PDF

Gdybyście chcieli wymordować część ludzkości. Gdybyście chcieli okaleczyć na zawsze ludzi, aby uzależnić ich od chemicznych substancji zwanych niesłusznie lekami, to co zrobilibyście?

Na pewno stworzylibyście warunki do epidemii, choćby tylko epidemii strachu, obiecali ludzkości pomoc w postaci cudownego środka, jakim jest szczepionka, i wprowadzili ją na siłę do organizmów milionów i miliardów istnień ludzkich.

Mamy dla Was dobrą nowinę. Oto bowiem nadchodzi „Cudowne Dziecko” farmacji i farmakologii, międzynarodowej sekty szczepionkarskiej, mesjaszów pokroju Billa Gatesa i całego tabunu psychopatów-eugeników!

Tyle że to nie Wy będziecie szczepić, lecz Was zaszczepią, czy Wam się to podoba, czy też nie. Nie ochroni Was konstytucja, nie liczcie na przedstawicieli tzw. władzy, nie pomoże Wam policja czy wojsko. Nawet strażacy, lekarze i pielęgniarki odmówią Wam pomocy. Dlaczego? Bo dostali taki rozkaz, bo będą się bali sprzeciwić okupacyjnemu rządowi polskojęzycznych terrourzędników. Bo służyć będą „diabłu”?

Zapraszamy do zapoznania się z transkrypcją wideo: „Szczepionka przeciw koronawirusowi – naukowe szokujące fakty”, przygotowaną przez Yoshiko. Szczegóły i link do filmu znajdziecie w treści transkrypcji.


Ściśle tajny plan zagłady Polski

W 1973 roku w Warszawie, na tajnej konferencji na wysokim szczeblu, powstał trzystu stronicowy ściśle tajny plan z około 90 kategoriami chorób, przewidujący, że Polska zostanie zniszczona mikrofalami (patrz film 1), dlatego uważam, iż jest to niezwykle ważny problem i pozwoliłem sobie umieścić ten wpis na stronie głównej.

Oszustwo dokonane przez rząd niepolskich terrourzędników posługujący się językiem polskim, współpracujący z korporacjami telekomunikacyjnymi przy wprowadzaniu 5G w Polsce (patrz film 2), oraz nocne obrady komisji finansów w sprawie koronawirusa i 5G (patrz film 3), a także rozbudowywanie sieci G5 (stawiane są nowe wieże nadawcze, uruchamiane są nadajniki) w czasie kiedy Polacy zostali spacyfikowani i zamknięci w domowych aresztach, jasno wskazują na to, iż plan wymordowania narodu polskiego i zniszczenia Polski jest prawdziwy.

Krótka informacja dla tych, którzy nie wiedzą, co robią mikrofale (na podstawie naukowych badań z całego świata):

Mikrofale emitowane przez nadajniki 5G zabijają ludzi, zwierzęta, ryby, owady (m.in. zapylające), drzewa, niszczą glebę, wpływają negatywnie na klimat; wywołują poważne choroby, jak nowotwory; zaburzają funkcjonowanie organów wewnętrznych, np. serca, nerek, wątroby; uszkadzają płody, powodują poronienia; w przeciągu trzech pokoleń tylko jedno na osiem dzieci ma szansę urodzić się zdrowe (dotyczy wszystkich ssaków); mogą być wykorzystane jako broń lub środek do depopulacji i skierowane przeciwko konkretnej osobie, lub grupie osób (blok, zakład pracy, szkoła, obiekty wojskowe, rządowe), np. wywołać raka piersi, choroby neurologiczne, doprowadzić ofiarę do popełnienia samobójstwa (istnieje około 50, 60 pulsacji, które powodują 50, 60 śmiertelnych chorób neurologicznych i fizjologicznych); występuje również korelacja pomiędzy 5G a wirusami, np. koronawirusem.

O swoich doświadczeniach z mikrofalami i mieszkańców naszego miasteczka, napiszę w oddzielnym wpisie, kiedy zbiorę wszystkie materiały.

Koniecznie zapoznajcie się z wybranymi przeze mnie filmami, aby wiedzieć, jaką przyszłość szykują nam korporacje, ukierunkowane wyłącznie na zysk, nie licząc się z ludźmi, z przyrodą, z absolutnie niczym…

Pamiętajcie, że tu nie chodzi o tydzień, miesiąc czy rok życia w „mikrofalówce”, lecz o przyszłość Polski i Polaków. Przyszłość naszych dzieci, kolejnych pokoleń… Bądźcie odpowiedzialnymi, dorosłymi ludźmi, póki można to jeszcze zatrzymać, bo kiedy zaczniecie wymierać jak wróble czy pszczoły, może się okazać, że już nie ma nikogo na tyle zdrowego, kto mógłby stanąć w Waszej i swojej obronie. Są inne, bezpieczne sposoby komunikacji bezprzewodowej.

Przemyślcie sobie to dobrze… abyście się pewnego dnia nie obudzili z 5G, z 6G, z 7G, z mega szybkim internetem oraz z nowotworem mózgu, z totalnie zrujnowanym zdrowiem, uzależnieni od karteli farmaceutycznych, które będą Wam serwować toksyczne „cukierki” zwane lekami, i wstrzykiwać trucizny do Waszego krwiobiegu, pod pretekstem walki z rakiem lub z urojonym wirusem, bakterią, patogenem.

Obudźże się wreszcie Polaku, przestańże się bać i weź swój los, swoich dzieci, swojej rodziny, całego narodu polskiego i całego świata we własne ręce. Nie czekaj, aż zrobią to za Ciebie inni, bo inni również mogą być tak jak Ty głęboko uśpieni!

Aby nie obciążać strony głównej, zamiast filmów umieściłem screeny, a pod nimi odnośniki…

Jeśli linki przestaną działać (z powodu cenzury, która jest wprowadzana na potęgę), proszę o informacje. Podepnę filmy z innego źródła.

Film 1

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose

Film 2

STOP ZBRODNI PIS podłożył bombę pod system wyborczy w Polsce! Czas na wielki społeczny sprzeciw

Oraz:

Rząd postanowił wykończyć Polaków – Dokument pokazujący przeforsowanie ustawy tylko dla korporacji

Film 3

NOCNE OBRADY KOMISJI FINANSÓW WS. KORONAWIRUSA I 5G – Ewa Pawela


NOWOŚĆ

JANE BÜRGERMEISTER – EPIDEMIA STRACHU
YOSHIKO, 2020

PDF | Opis

Czy obecna „pandemia” to powtórka z historii? Tym razem na większą skalę i lepiej przygotowana? Bezkarność pewnej grupy ludzi i pewnych organizacji rządowych i pozarządowych, publicznych i niepublicznych, jawnych i niejawnych, kult pieniądza i dążność do władzy za wszelką cenę, wskazuje, iż mamy do czynienia z dobrze zaplanowanym atakiem bio-terrorystycznym.


NOWOŚĆ – TERAZ ZA DARMO!

I L U Z J A

POWIEŚĆ SF

Nowa książka – Iluzja

W związku z niepewną sytuacją na świecie i zachodzącymi zmianami dotyczącymi wolności słowa, wolności do własnego ciała, wolności do wyrażania indywidualnych przekonań i poglądów, wolności do decydowania za siebie i rozporządzania własnym losem, jednym słowem bezwzględnym dążeniu Systemu zysku i wyzysku do zniewolenia istot ludzkich na warunkach uwłaczających Boskim Prawom Natury, postanowiłem uwolnić swoją ostatnią książkę pt. „Iluzja” i z dniem 13 kwietnia 2020 roku udostępnić ją za darmo.

Wolno pobierać, kopiować, rozprowadzać na warunkach dokładnie takich samych jak przy książce „Yormūn – Wyklęty Anioł”.

E-book jest dostępny również w EBOOKPOINT
Opis | PDF | EPUB| MOBI


Darmowy e-book

Dar­mo­we­go e-bo­oka: „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, w for­ma­cie PDF i EPUB moż­na po­brać z Po­bie­ral­ni, z księ­gar­ni in­ter­ne­to­wej ebookpoint.pl albo bez­po­śred­nio z ta­be­li znaj­du­ją­cej się po­ni­żej.


WYKLĘTY ANIOŁ: ZARZEWIE DYKCJONARZ
Aktualizacja 2019 2017
Wyklęty Anioł Zarzewie Dykcjonarz do ks. Wyklęty Anioł
PDF | EPUB |Opis PDF
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Czym jest miłość
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Mord to mord
Aktualizacja 2019 Aktualizacja 2019
Czym jest miłość Mord to mord
PDF PDF

SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE
2018

Szczepienie albo zdrowie

PDF | Opis

SZCZE­PIE­NIE ALBO ZDRO­WIE – FREE SCRIPT, jest na­szym pierw­szym, wspól­nym pro­je­ktem z Yo­shi­ko. Są to trans­kry­pty z film­ów, wy­po­wie­dzi mię­dzy in­ny­mi zna­nych le­ka­rzy na te­mat nie­bez­pie­czeń­stwa szcze­pień i szcze­pio­nek oraz re­we­la­cyj­na pre­zen­ta­cja Pana Jerzego Zięby pod ty­tu­łem: „Szcze­pion­ki – Ma­ło zna­ne fa­kty”, w 35 od­cin­kach. Do­dat­ko­wo za­mie­ści­li­śmy spis zda­rzeń, po­wi­kłań i cho­rób wy­wo­ła­nych szcze­pie­nia­mi, tzw. NOP-y (Nie­po­żą­da­ne Od­czyny Po­szcze­pien­ne).

Za­nim za­szcze­pisz dzie­cko, sie­bie, ro­dzi­nę, przy­ja­ciół – zo­bacz, ja­kie nie­spo­dzian­ki przy­go­to­wał dla Cie­bie pro­du­cent szcze­pion­ki. Po­nad pięć­set stron po­tęż­nej daw­ki in­for­ma­cji na te­mat szko­dli­wo­ści szcze­pio­nek, o któ­rych się nie mó­wi w tak zwa­nych me­diach głów­ne­go nur­tu. Plik do po­bra­nia oczy­wiś­cie w Pobieralni albo z od­no­śni­ka pod zdję­ciem. Za­chę­ca­my do po­bie­ra­nia, czy­ta­nia i dzie­le­nia się nim z ro­dzi­ną, z przy­ja­ciół­mi, ze zna­jo­my­mi, z każ­dym…


ZBIÓR WPISÓW Z BLOGA RADOMIRA GELHORA
2020

PDF | OPIS

Wszystkie wpisy z bloga, z roku 2020 w jednym pliku PDF do przeglądania offline na telefonie, tablecie, czytniku e-booków, komputerze.

[wer. 27.05.2020 (1)]


ARCHIWUM WPISÓW
2017-2019

Archiwum wpisów

PDF | SPIS TREŚCI

Wszystkie wpisy z bloga, z roku 2017-2019 w jednym pliku PDF do przeglądania offline na telefonie, tablecie, czytniku e-booków, komputerze. 67 wpisów, 240 stron.

29.05.2020: [wer. 13.12.2019 (3); poprawiono znalezione literówki]

03.01.2020: [wer. 13.12.2019 (2); poprawiono dwa nieprawidłowe linki]


Przysłowie

Nie patrz, kto mówi, ale co mówi