Witam serdecznie

Na­wet Anioł z pod­cię­ty­mi skrzy­dła­mi nie wznie­sie się do nie­bios, a co do­pie­ro mó­wić mar­ny czło­wiek, który skrzy­deł nie ma. Stą­pa on, ten czło­wiek, bo­sy­mi sto­pa­mi po cier­ni­stej ścież­ce w la­bi­ryn­cie ży­cia, po­bo­czem Praw­dy prze­my­ka ni­czym ptak-wę­dro­wiec i pa­trząc przed sie­bie, ni­cze­go nie wi­dzi; słu­cha­jąc, ni­cze­go nie sły­szy; czu­jąc, ni­czego nie czu­je, bo wpadł w si­dła ma­te­rial­nego pry­mi­ty­wi­zmu.

Żeby Polska była polska – Servoos FamilyGwiazda Dawida, okultystyczny symbol w logo Ministerstwa Zdrowia?

+++

Zobacz wpis | Pobierz, zobacz wideo w nowym oknie


NOWOŚĆ

LECHITA
2020

Lechita okładka

PDF do pobrania:

Dostępne numery: [1] … [101] [102] [103] [104] [105] [106] … [107]


NOWOŚĆ

APEL EKSPERTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA W SPRAWIE PANDEMII I SZCZEPIONKI NA COVID-19
2020

Apel ekspertów okładka

PDF | Opis


E-BOOK

SZCZEPIONKA PRZECIW KORONAWIRUSOWI
NAUKOWE SZOKUJĄCE FAKTY
YOSHIKO, 2020

PDF

Gdybyście chcieli wymordować część ludzkości. Gdybyście chcieli okaleczyć na zawsze ludzi, aby uzależnić ich od chemicznych substancji zwanych niesłusznie lekami, to co zrobilibyście?

Na pewno stworzylibyście warunki do epidemii, choćby tylko epidemii strachu, obiecali ludzkości pomoc w postaci cudownego środka, jakim jest szczepionka, i wprowadzili ją na siłę do organizmów milionów i miliardów istnień ludzkich.

Mamy dla Was dobrą nowinę. Oto bowiem nadchodzi „Cudowne Dziecko” farmacji i farmakologii, międzynarodowej sekty szczepionkarskiej, mesjaszów pokroju Billa Gatesa i całego tabunu psychopatów-eugeników!

Tyle że to nie Wy będziecie szczepić, lecz Was zaszczepią, czy Wam się to podoba, czy też nie. Nie ochroni Was konstytucja, nie liczcie na przedstawicieli tzw. władzy, nie pomoże Wam policja czy wojsko. Nawet strażacy, lekarze i pielęgniarki odmówią Wam pomocy. Dlaczego? Bo dostali taki rozkaz, bo będą się bali sprzeciwić okupacyjnemu rządowi polskojęzycznych terrourzędników. Bo służyć będą „diabłu”?

Zapraszamy do zapoznania się z transkrypcją wideo: „Szczepionka przeciw koronawirusowi – naukowe szokujące fakty”, przygotowaną przez Yoshiko. Szczegóły i link do filmu znajdziecie w treści transkrypcji.


Ściśle tajny plan zagłady Polski

W 1973 roku w Warszawie, na tajnej konferencji na wysokim szczeblu, powstał trzystu stronicowy ściśle tajny plan z około 90 kategoriami chorób, przewidujący, że Polska zostanie zniszczona mikrofalami (patrz film 1), dlatego uważam, iż jest to niezwykle ważny problem i pozwoliłem sobie umieścić ten wpis na stronie głównej.

Oszustwo dokonane przez rząd niepolskich terrourzędników posługujący się językiem polskim, współpracujący z korporacjami telekomunikacyjnymi przy wprowadzaniu 5G w Polsce (patrz film 2), oraz nocne obrady komisji finansów w sprawie koronawirusa i 5G (patrz film 3), a także rozbudowywanie sieci G5 (stawiane są nowe wieże nadawcze, uruchamiane są nadajniki) w czasie kiedy Polacy zostali spacyfikowani i zamknięci w domowych aresztach, jasno wskazują na to, iż plan wymordowania narodu polskiego i zniszczenia Polski jest prawdziwy.

Czytaj dalej


E-BOOK

JANE BÜRGERMEISTER – EPIDEMIA STRACHU
YOSHIKO, 2020

PDF | Opis

Czy obecna „pandemia” to powtórka z historii? Tym razem na większą skalę i lepiej przygotowana? Bezkarność pewnej grupy ludzi i pewnych organizacji rządowych i pozarządowych, publicznych i niepublicznych, jawnych i niejawnych, kult pieniądza i dążność do władzy za wszelką cenę, wskazuje, iż mamy do czynienia z dobrze zaplanowanym atakiem bio-terrorystycznym.


TERAZ ZA DARMO!

I L U Z J A

POWIEŚĆ SF

Nowa książka – Iluzja

W związku z niepewną sytuacją na świecie i zachodzącymi zmianami dotyczącymi wolności słowa, wolności do własnego ciała, wolności do wyrażania indywidualnych przekonań i poglądów, wolności do decydowania za siebie i rozporządzania własnym losem, jednym słowem bezwzględnym dążeniu Systemu zysku i wyzysku do zniewolenia istot ludzkich na warunkach uwłaczających Boskim Prawom Natury, postanowiłem uwolnić swoją ostatnią książkę pt. „Iluzja” i z dniem 13 kwietnia 2020 roku udostępnić ją za darmo.

Wolno pobierać, kopiować, rozprowadzać na warunkach dokładnie takich samych jak przy książce „Yormūn – Wyklęty Anioł”.

E-book jest dostępny również w EBOOKPOINT
Opis | PDF | EPUB| MOBI


Darmowy e-book

Dar­mo­we­go e-bo­oka: „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, w for­ma­cie PDF i EPUB moż­na po­brać z Po­bie­ral­ni, z księ­gar­ni in­ter­ne­to­wej ebookpoint.pl albo bez­po­śred­nio z ta­be­li znaj­du­ją­cej się po­ni­żej.


WYKLĘTY ANIOŁ: ZARZEWIE DYKCJONARZ
Aktualizacja 2019 2017
Wyklęty Anioł Zarzewie Dykcjonarz do ks. Wyklęty Anioł
PDF | EPUB |Opis PDF
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Czym jest miłość
Z PAMIĘTNIKA WYKLĘTEGO ANIOŁA
Mord to mord
Aktualizacja 2019 Aktualizacja 2019
Czym jest miłość Mord to mord
PDF PDF

SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE
2018

Szczepienie albo zdrowie

PDF | Opis

SZCZE­PIE­NIE ALBO ZDRO­WIE – FREE SCRIPT, jest na­szym pierw­szym, wspól­nym pro­je­ktem z Yo­shi­ko. Są to trans­kry­pty z film­ów, wy­po­wie­dzi mię­dzy in­ny­mi zna­nych le­ka­rzy na te­mat nie­bez­pie­czeń­stwa szcze­pień i szcze­pio­nek oraz re­we­la­cyj­na pre­zen­ta­cja Pana Jerzego Zięby pod ty­tu­łem: „Szcze­pion­ki – Ma­ło zna­ne fa­kty”, w 35 od­cin­kach. Do­dat­ko­wo za­mie­ści­li­śmy spis zda­rzeń, po­wi­kłań i cho­rób wy­wo­ła­nych szcze­pie­nia­mi, tzw. NOP-y (Nie­po­żą­da­ne Od­czyny Po­szcze­pien­ne).

Za­nim za­szcze­pisz dzie­cko, sie­bie, ro­dzi­nę, przy­ja­ciół – zo­bacz, ja­kie nie­spo­dzian­ki przy­go­to­wał dla Cie­bie pro­du­cent szcze­pion­ki. Po­nad pięć­set stron po­tęż­nej daw­ki in­for­ma­cji na te­mat szko­dli­wo­ści szcze­pio­nek, o któ­rych się nie mó­wi w tak zwa­nych me­diach głów­ne­go nur­tu. Plik do po­bra­nia oczy­wiś­cie w Pobieralni albo z od­no­śni­ka pod zdję­ciem. Za­chę­ca­my do po­bie­ra­nia, czy­ta­nia i dzie­le­nia się nim z ro­dzi­ną, z przy­ja­ciół­mi, ze zna­jo­my­mi, z każ­dym…


WSZYSTKO W JEDNYM

ZBIÓR WPISÓW Z BLOGA RADOMIRA GELHORA
2017-2020

PDF | OPIS

Wszystkie wpisy z bloga od 2017 roku w jednym pliku PDF do przeglądania offline na telefonie, tablecie, czytniku e-booków, komputerze. 125 wpisów, 493 strony (skrypt zamknięty).

[ wer. 28.12.2020 (1) ]
SKRYPT ZAMKNIĘTY

Suma kontrolna SHA256:
aefb5eb10a081a294520920420e302f61e1f2d65e41dbe25592d7b1352480733


Przysłowie

Nie patrz, kto mówi, ale co mówi