Errata do książki Yor­mūn: Zarzewie

Książ­ka „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, zak­tu­ali­zo­wa­na zo­sta­ła do wer­sji vPDF-YWA­T1-20190210 (PDF) i vE­PUB-YWA­T1-20190213 (EPUB). Są to wer­sje z lu­te­go 2019 roku. Aby roz­róż­nić ją wi­zu­al­nie od wcze­śniej­szej wer­sji, zak­tu­ali­zo­wa­ny e-book na­nie­sio­ny ma na okład­kę na­pis: ER­RA­TA 2019. Zmia­ny za­sto­so­wa­ne w sto­sun­ku do wcze­śniej­szej wer­sji po­pra­wio­no wy­ła­pa­ne błę­dy; zwięk­szo­no czy­tel­ność tek­stu dzię­ki prze­bu­do­wa­nym aka­pi­tom; włą­czo­no…

Czytaj dalej…