Nowa książka

Z ra­do­ścią in­for­mu­ję, że nie­da­wno ukoń­czy­łem pi­sać no­wą ksią­żkę, nad któ­rą pra­co­wa­łem przez osta­tnie pa­rę mie­się­cy. Od­bi­ło się to nie­ste­ty na cią­gło­ści wpi­sów do blo­ga, a na do­miar te­go mia­łem po­dwój­ną awa­rię tech­ni­czną. Jed­ną na stro­nie, przez co część wpi­sów jest chwi­lo­wo nie­do­stę­pnych, i dru­gą dys­ku twar­de­go na do­mo­wym kom­pu­te­rze.

Czytaj dalej…