Deklaracja Samostanowienia Wolnego Człowieka

Nie sądziłem, że przyjdzie taki dzień, w którym ludzie będą zmuszeni deklarować swoje człowieczeństwo oraz przyznawać się publicznie do bycia Wolnymi Ludźmi. Bo po cóż mieliby to robić? Ja, na przykład, nie potrzebuję się personifikować przed sobą ani przed nikim innym. Zresztą cały mój blog można potraktować za jedną wielką deklarację… A jednak dożyliśmy czasów niezwykłych, zakręconych, nienormalnych, a do tego wstrętnych pod wieloma względami.

Oczywiście myśląc o czasach wstrętnych, mam na myśli mord dokonywany na narodach pod przykrywką międzynarodowej tragedii pandemicznej. Pisząc o czasach wstrętnych i nienormalnych, piszę o chorej sytuacji na świecie, gdzie psychopaci-eugenicy, czciciele Złotego Cielca oraz najemnicy-terroryści udający urzędników, stoją za sterami władzy, terroryzują mieszkańców Ziemi, uzurpują sobie prawo do decydowania, kto ma żyć, kto umrzeć, kto będzie mógł w przyszłości poruszać się swobodnie, a kogo należy wykluczyć ze społeczeństwa, robiąc z niesubordynowanych samodzielnie myślących jednostek wrogów „cywilizacji” i przyczynę wszelkiego zła na Ziemi.

Jak to się stało, że dożyliśmy rządów terrourzędników (terrorystów udających urzędników), polskojęzycznych szubrawców, złodziei, notorycznych kłamców i grabarzy Polski? A przede wszystkim, dlaczego zbrodniarze chodzą na wolności? Dlaczego polakożercy, dzieciobójcy i gwałciciele Życia mają się dobrze, podczas gdy (na)Ród ubożeje, choruje, wymiera?

System zawiódł. Cywilizacja homo sapiens okazała się korporacyjną rzeźnią, w której najpierw społeczeństwo się doi, później strzyże do gołej skóry, a na końcu bezlitośnie zarzyna… I to zarzynane społeczeństwo poddało się temu dobrowolnie, wchodząc bez sprzeciwu pod nóż psychopaty-rzeźnika. Ludzkość przegrała sama z sobą, dała się zastraszyć, zahipnotyzować, zniewolić. Okazało się, że miliony ludzi uzależnionych jest od Systemu, materialnych śmieci, iluzorycznej wolności i poczucia fałszywego bezpieczeństwa. Wolność – ten powtarzany do znudzenia frazes – w zderzeniu z rzeczywistością obłędu – poniosła klęskę, zeszła do podziemia i uprawia partyzantkę z garstką samodzielnie myślących płaskoziemców, foliarzy i miłośników teorii spiskowych.

Deklaracja Samostanowienia

Po co w ogóle pisać Deklarację Samostanowienia (bycia Wolnym Człowiekiem)? Czy jakiekolwiek zwierzę tłumaczy się, że jest psem, kotem, słoniem czy tygrysem? Nie musi tego robić, ponieważ jest to jasne, logiczne i nie podlega najmniejszej krytyce. A jednak okazuje się, że we współczesnym ucywilizowanym średniowieczu Człowiek, Żywa Istota, Mężczyzna lub Kobieta musi publicznie dowieść, zadeklarować, oświadczyć, iż należy do ludzkiego Rodu, że czuje się Wolną Samodzielnie Myślącą Istotą, gdyż w przeciwnym razie Systemowi Kapłani, Korporacyjni Żołnierze, Iluminaci Rzeczywistości, chorzy umysłowo plutokraci, finansiści-lichwiarze czy psychopaci-eugenicy zadecydują za nas i przypiszą nam jakąś wymyśloną prawną fikcję, uczynią z nas przedmiot handlu, własność tej czy innej firmy, owcę do strzyżenia, dojenia i zarżnięcia. A wszystko na podstawie chytrze przyjętej narracji – domniemaniu, że dany Człowiek nie przedstawiając swojego punktu widzenia, nie deklarując swojej woli, nie przeciwstawiając się wprowadzanym zmianom, zgadza się z postanowieniami rządzących. Kimkolwiek są ci rządzący.

Innymi słowy, jeśli się czemuś otwarcie (publicznie) nie sprzeciwisz, to tak jakbyś wyraził na to cichą zgodę. (tacito consensu – za milczącym przyzwoleniem)

Czy wobec tego powinno się sporządzić Deklarację (Wolności) Samostanowienia? Każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Osobiście uważam, iż w tych okolicznościach, w tych czasach, w nielegalnym korpopaństwie, w okupowanej Lechii (Polsce), warto to uczynić, aby jasno określić siebie jako Wolnego Człowieka i przedstawić swoje stanowisko względem Systemu Zniewolenia. Są tylko dwie opcje – albo się włada i jest się królem, albo niewolnikiem. Albo samemu się decyduje o swoim życiu i losie swojej rodziny, albo zdaje na łaskę Systemu, Iluminatów Rzeczywistości, Kontrolerów, Nadzorców, psychopatów.

Decyzja oczywiście należy do Was.

Pozdrawiam Was w tych dziwnych, acz niezwykle ciekawych czasach.

* * *

Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna [0-1]

Deklaracja Samostanowienia Wolnego Człowieka Żywego Mężczyzny [0-2]

Autograf: © Paweł z Rodu Wierny copyright © [0-3]

1. Jam jest [0-4]

Jam jest Paweł z rodu Wierny, Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna, poczęty z kobiety i mężczyzny, urodzony 31 stycznia 1970 roku w Opolu Lubelskim, w Polsce, syn Piotra Karola z Rodu Wierny i Marii Krystyny z Rodu Tupaj, zwany Paweł Wierny. [0-5]

Jako Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna, obdarzony rozumem i sumieniem, uznający Życie za najwyższą wartość, a Wolność za niezbędny czynnik do prawidłowego funkcjonowania każdej Żywej Istoty na Ziemi, bez względu na formę i gatunek, niniejszą Deklaracją stwierdzam, co następuje. [0-6]

2. Deklaruję [0-7]

Deklaruję, że jestem tym, kim jestem. Żywą samodzielnie myślącą Istotą. Jako Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna korzystam z naturalnych, niezbywalnych praw do Życia nabytych podczas narodzin, otrzymanych od Stwórcy. Żadna organizacja, instytucja, rząd czy korporacja nie brała udziału w moim stworzeniu, a zatem nie istnieje taki organ na Ziemi, który może sobie rościć prawa do mnie jako Wolnego Człowieka Żywego Mężczyzny, Istoty ludzkiej obdarzonej przez Stwórcę rozumem, sumieniem i poczuciem sprawiedliwości. Prawo Naturalne Wszelkich Istot do Życia jako nadrzędne prawo stoi ponad wszystkimi innymi prawami stworzonymi myślą ludzką, a przeto nie może być gwałcone przez kogokolwiek i pod jakim bądź pretekstem. [0-8]

Jako Żywa Wolna Istota autonomiczna, samodzielnie myśląca, będąca częścią Wszechświata, należąca na tej płaszczyźnie rzeczywistości do Ludzkiego Rodu, oświadczam, iż nie jestem firmą, obywatelem, osobą prawną, osobą fizyczną, emigrantem, cudzoziemcem, rezydentem, numerem, rejestrem, podpisem, towarem, obiektem do użytku, inwentarzem, wyposażeniem, przedmiotem, niewolnikiem, korporacyjnym dowodem osobistym lub innym idee fixe wymyślonym przez System Zniewolenia (prawo handlowe/korporacyjne/morskie/pirackie lub jakie bądź inne) na kawałku plastiku czy papieru. Słowo nie jest rzeczą, opis nie jest opisywanym. [0-9]

Jako Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna, w pełni dojrzały, niezaginiony ani na morzu, ani na lądzie, ani w powietrzu ogłaszam publicznie, iż jestem zdrowy na umyśle. Jestem obdarzony sumieniem, godnością, honorem i odpowiedzialnością, a jako Autonomiczna Samodzielnie Myśląca Istota posiadam wolną wolę i wysokie poczucie sprawiedliwości oraz kieruję się zasadą „Żyj i daj żyć innym”, w której to zawarta jest cała Mądrość mojego Rodu, jak też pełny kodeks etyczno-moralno-prawny, ogłaszam się Suwerenem sprawującym bezpośrednią władzę zwierzchnią na ziemiach moich przodków. Jestem spadkobiercą ich dziedzictwa kulturowego oraz wszelkiego ich dobra, do którego roszczę sobie prawa i pieczę nad dziedzictwem tym z honorem przyjmuję. [0-10]

Oznajmiam, iż od moich narodzin, i na zawsze, wszystkie inne podmioty utraciły domniemane (tacito consensu) uprawnienie do zarządzania moimi sprawami. Odrzucam wszelkie systemy (państwowe/korporacyjne) i prawa obowiązujące w tzw. cywilizowanym społeczeństwie, oparte na wyzysku Istot Ludzkich, zbudowane na cierpieniu milionów i miliardów Istnień Żywych; zrywam wszelakie łączące mnie więzy administracyjne, państwowe, korporacyjne nałożone na mnie bez mojej woli, bez mojej pisemnej własnoręcznie podpisanej zgody, a zatem potajemnie i bezprawnie. [0-11]

Unieważniam od moich narodzin i na zawsze, każdą umowę/kontrakt, których nie zaakceptowałem, nie podpisałem, których nie oglądały moje oczy, których treści nie usłyszały moje uszy. Podpis, który został wymuszony lub zatajono rzeczywiste skutki podpisania danego dokumentu, jest nieważny od poczęcia. Dokumenty zaś niepodpisane, i/lub oczekujące na podpis są bezprawne. [0-12]

Zabraniam wykorzystywania mojej tożsamości i mojego autografu/podpisu bez mojej wiedzy i zgody poświadczonej przeze mnie własnoręcznie na piśmie. Każde odwołanie się do nieistniejących umów/kontraktów, wykorzystywanie mojego podpisu (np. sprzedaż), podszywanie się pode mnie czy też powoływanie się na mnie inaczej niż na Wolnego Człowieka Żywego Mężczyznę – Pawła Wiernego, uznaję za przestępstwo. [0-13]

W związku z tym, iż moja Godność Rodowa – Paweł Wierny – została zarejestrowana bez mojej wiedzy i pisemnej zgody jako – WIERNY PAWEŁ – podmiot prawny, którego autorem jest quasi państwo polskie, tzw. Rzeczpospolita Polska (III RP), firma handlowa, korporacja, spółka: POLAND REPUBLIC OF zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym: 233 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016, oraz adresem do korespondencji: MINISTRY OF FINANCE UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12 WARSAW POLAND R9 00916, żądam od ww. korporacji natychmiastowego zaprzestania posługiwania się moją tożsamością, moimi prywatnymi danymi, oraz wykorzystywania mojego imienia i Godności Rodu (nazwiska) niezgodnie z ich przeznaczaniem, wbrew Prawu Naturalnemu, w sposób nielegalny i uwłaczający mojej godności jako Wolnego Człowieka Żywego Mężczyzny Pawła Wiernego. [0-14]

Zabraniam przenoszenia korporacyjnych praw i obowiązków osoby prawnej WIERNY PAWEŁ na mnie, tj. na Wolnego Człowieka Żywego Mężczyznę – Paweł Wierny. Korporacyjne prawa i obowiązki stworzone zgodnie z prawem morskim i/lub prawem handlowym stosowane wyłącznie na podmioty korporacyjne nie dotyczą mnie jako Wolnego Człowieka Żywego Mężczyznę – Pawła Wiernego. W razie dysponowania środkami osoby prawnej WIERNY PAWEŁ na szkodę Wolnego Człowieka Żywego Mężczyznę – Paweł Wierny – obarczam odpowiedzialnością korporację: POLAND REPUBLIC OF. [1]

Jako Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna oświadczam, iż nie jestem rasistą, antysemitą, nie mam żadnych fobii dotyczących kogokolwiek lub czegokolwiek. Jestem apolityczny i nie należę do żadnego ugrupowania partyjnego, systemowego, korporacyjnego. Nie przynależę do żadnej sekty religijnej ani nie „uprawiam” żadnej religii wymyślonej ludzką myślą, choć urodziłem się w rodzinie katolickiej i wychowany zostałem w duchu chrześcijańskim. Nie jestem też niewierzącym (ateistą), pomimo tego moja wiara nie ma nic wspólnego z ogólnie przyjętymi normami i dogmatami religijnymi, jak również wymyka się poza obręb ludzkiego rozumowania. [1-1]

Nie dzielę ludzi na białych, czarnych, brązowych, żółtych czy czerwonych. Na zwykłookich i skośnookich ani ze względu na narodowość lub przynależność kulturową. Jednym słowem wszystkie Istoty Ludzkie są dla mnie równe i nie podlegają podziałowi na kontynenty, państwa, plemiona, religie, przynależność społeczną i polityczną lub hierarchie, albowiem wartość człowieka (Istoty Ludzkiej) ocenić można jedynie po jego czynach, a nie po członkostwie w takiej czy w innej organizacji. Człowiek dobry jest dobry, bez względu na to, w jakim środowisku się urodził, wychował i przebywa. To samo dotyczy ludzi złych. [1-2]

Potępiam każdą formę przemocy i jestem przeciwnikiem eutanazji, aborcji i każdej innej zbrodni, niezależnie od tego pod jak zgrabną nazwą się kryją i kto za tymi zbrodniami się ukrywa. Jestem „wrogiem” Systemu monetarnego opartego na pieniądzu, systemu niewolnictwa i wyzysku, a więc systemu kultywującego Złotego Cielca i boga Mamon, oraz wszelkich istniejących na świecie rządów i -izmów stworzonych w celu zniewolenia Istot żyjących na planecie Ziemia. [1-3]

Jako Wolny Człowiek Żywy Mężczyzna Paweł Wierny, Samodzielnie Myśląca Istota Ludzka i Energetyczna Emanacja Stwórcy zabraniam komukolwiek, czemukolwiek, i pod jakim bądź pretekstem ingerowania w moje życie prywatne, rodzinne czy zawodowe, a szczególnie ingerencję w świątynię mojego ciała i ducha. Oświadczam, iż jakakolwiek współpraca pomiędzy mną a Systemem Zniewolenia, tj. państwem, firmą, korporacją lub organizacją, może być prowadzona wyłącznie za moim dobrowolnym przyzwoleniem, potwierdzonym umową i asygnowanym moim własnoręcznym autografem. [1-4]

Zabraniam komukolwiek rozpatrywania moich działań lub bezczynności jako tacito consensu i domniemaną akceptację dowolnej oferty, propozycji czy nawet prośby. Każda niezatwierdzona przeze mnie umowa/kontrakt, każdy dokument nieasygnowany moim własnoręcznym autografem jest nieważny od moich narodzin i na zawsze. [1-5]

Mój autograf, moje zdjęcie oraz odcisk mojego wskazującego palca prawej dłoni stanowią podstawę mojej Samoidentyfikacji, oraz są moim Dowodem Tożsamości i prawem dziedziczenia dóbr moich przodków. Żadne z niezbywalnych praw nie jest darem od rządu, korporacji czy jakiejkolwiek organizacji, toteż nie może być zamienione na benefit korporacyjny czy jaki bądź inny. [1-6]

3. Prawa autorskie oraz Imię i Godność Rodu (nazwisko) [1-7]

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji-danych o mnie. Oświadczam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej pisemnej zgody jako właściciela, Suwerena, Wolnego Człowieka Żywego Mężczyzny. Zabraniam przekręcania mojego Imienia i Godności Rodu (nazwiska). Innymi słowy, wymagam od zapisującego moje Imię i Nazwisko lub wprowadzającego do systemu komputerowego zachowania szyku wyrazów – pierwsze Imię, drugie Godność Rodu (nazwisko), oraz przestrzegania wielkości liter. Oficjalna dopuszczalna forma dla Paweł Wierny to: [1-8]

Paweł z Rodu Wierny lub Paweł Wierny [1-9]

Zabraniam rozdzielania poszczególnych liter spacjami (cytacja) lub umieszczania liter w kratkach. Dokumenty z moim Imieniem i Godnością Rodu (nazwiskiem) zapisane w nieprawidłowy sposób, uważam za nieważne, a nawet za fałszerstwo. Przypominam, iż tak jak dla korporacji nazwa jest znakiem identyfikującym i prawnie chronionym, tak dla Wolnego Człowieka Żywej Istoty Godność Rodu jest najwyższą świętością (także chronioną prawem autorskim). [1-10]

4. Prawo Naturalne, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka oraz Wolna Wola [1-11]

Powołując się na Prawo Naturalne oraz zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiącej prawo wszystkich Żywych Istot na Ziemi – jest prawem nabytym przy urodzeniu i niezbywalnym – zagwarantowanych Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217A przyjętej i proklamowanej 10 grudnia 1948 r., a także na Powszechną Deklarację w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka przyjętą jednogłośnie 19 października 2005 roku podczas 33. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, i Kodeks Norymberski, żądam od wszystkich grup społecznych, organów, instytucji, korporacji i państwa oraz każdego bez wyjątku Człowieka przestrzegania ww. praw, a także uszanowania niniejszej Deklaracji jako mojej woli, postanowień Wolnego Człowieka Żywego Mężczyzny, Pawła Wiernego. [1-12]

Zastrzegam możliwość korygowania niniejszej Deklaracji w zależności od sytuacji na świecie oraz miejsca, w którym będę aktualnie przebywał. [1-13]

Dixi. [1-14]

Autograf: © Paweł z Rodu Wierny copyright © [2]

Opole Lubelskie, 04.04.2021 [2-1]

Skan Deklaracji Samostanowienia Wolnego Człowieka Żywego Mężczyzny w PDF.

Radomir Gelhor