Bohaterowie książki i świat rzeczywisty

PytanieCzy bo­ha­te­ro­wie książ­ki mają swo­ich od­po­wied­ni­ków w rze­czy­wi­stym świe­cie? Na przy­kład Anna i Yor­mūn.

Odpowiedź: Poza Anną Maj i Lerą Wa­sal nie mają, choć i te po­sta­cie są moc­no prze­ry­so­wa­ne, tak aby oso­by bę­dą­ce ich pier­wo­wzo­ra­mi nie mo­gły się roz­po­znać i nie zo­sta­ły roz­po­zna­ne. Za­tem wszel­kie po­do­bień­stwo bo­ha­te­rów do osób, imion i na­zwisk oraz zda­rzeń rze­czy­wi­stych jest nie­za­mie­rzo­ne i przy­pad­ko­we.