Czy wierzę w Boga?

Pytanie: Czy wie­rzy Pan w Boga?

OdpowiedźTo jed­no z naj­czę­ściej po­wta­rza­ją­cych się py­tań ja­kie sły­szę. Je­śli od­po­wiem „tak” wte­dy skła­mię, je­śli od­po­wiem „nie” rów­nież nie bę­dzie to praw­dą. Od­po­wiedź jest nie­zwy­kle zło­żo­na i wy­ma­ga do­kład­niej­sze­go wy­ja­śnie­nia. Na pew­no zro­bię to kie­dyś i za­miesz­czę od­po­wied­ni wpis na blo­gu. Tym­cza­sem py­ta­nie to po­zo­sta­wiam bez od­po­wie­dzi.