Druga część, Yormūn – Wyklęty Anioł: Córka Diabła

Pytanie: Kie­dy moż­na się spo­dzie­wać ko­lej­nej czę­ści?

OdpowiedźTo nie­sły­cha­nie trud­ne py­ta­nie. Mogę po­wie­dzieć, że rę­ko­pis do dru­giej czę­ści za­ty­tu­ło­wa­nej: Cór­ka Dia­bła, jest już go­to­wy od ja­kie­goś cza­su. Wy­ma­ga tyl­ko nie­wiel­kich po­pra­wek. Pla­no­wa­łem ją wy­dać w roku 2015, z przy­czyn lo­so­wych i tech­nicz­nych prze­su­ną­łem ter­min na 2016, te­raz mamy 2017 i na pew­no nie uka­że się w tym roku. Po­wo­dów jest kil­ka, ale głów­ny jest taki, iż chciał­bym zo­ba­czyć, jak przyj­mie się po­pra­wio­na wer­sja pierw­szej czę­ści. Jak­by nie pa­trzeć jest tam dużo zmian i po­now­nie li­czę na uwa­gi czy­tel­ni­ków, choć ko­lej­nych wer­sji nie pla­nu­ję. Inna spra­wa to treść za­war­ta w dru­giej czę­ści. Jest w niej kil­ka dość kon­tro­wer­syj­nych frag­men­tów i oba­wiam się, że mogą zo­stać źle zin­ter­pre­to­wa­ne przez czy­tel­ni­ków. Nie za­mie­rzam jed­nak ni­cze­go zmie­niać i wpro­wa­dzać cen­zu­ry. To bo­wiem ozna­cza­ło­by, że ule­gam usta­lo­nym nor­mom i pi­su­ję pod pu­bli­kę. A tak nie jest. Po pro­stu po­trze­bu­ję chwi­li spo­ko­ju by „doj­rzeć”.

Post­scrip­tum, 31.01.2019

Co ja­kiś czas po­ja­wia się to samo py­ta­nie – kie­dy dru­ga część? Od­po­wia­dam szcze­rze – nie wiem. Rę­ko­pis wciąż cze­ka na osta­tecz­ną ko­rek­tę, acz bra­ku­je mi cza­su na jego ukoń­cze­nie. Pro­szę wziąć pod uwa­gę to, że „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł” jest pro­jek­tem nie­do­cho­do­wym, nie­przy­no­szą­cym mi naj­mniej­szych choć­by pro­fi­tów, i dla­te­go nie jest dla mnie prio­ry­te­tem. Gdy­by nie ten drob­ny, acz istot­ny szcze­gół, mie­li­by­ście Pań­stwo już trze­cią, a może i czwar­tą część książ­ki.

Dodane, 01.06.2019

§ Informuję, że w ma­ju wła­ma­no się do mo­je­go kom­pu­te­ra i z du­żym praw­do­po­do­bień­stwem wraz z in­nymi pli­ka­mi wy­kra­dzio­no rę­ko­pis dru­giej części Wy­klę­te­go Anioła, pt. „Córka Diabła” oraz nowej powieści „Iluzja”. Dlatego oświad­czam, że w przy­pad­ku po­ja­wie­nia się w in­ter­ne­cie ca­ło­ści lub frag­men­tów skra­dzio­nych rę­ko­pi­sów, bę­dę do­cho­dził swo­ich praw na dro­dze są­do­wej, oskar­ża­jąc o kra­dzież za­ró­wno osoby udo­stę­pnia­ją­ce bez mo­jej zgo­dy nie­opu­bli­ko­wa­ne wer­sje ro­bo­cze ksią­żek, jak i por­tal/stro­nę, na któ­rym zo­sta­ną umiesz­czo­ne rę­ko­pisy lub ma­te­ria­ły po­cho­dzą­ce z w/w pu­bli­ka­cji.

Dodane, 09.07.2020

Niepewne losy Córki Diabła i projektu Yormūn – Wyklęty Anioł.