Historia Żydów w Polsce

„Hi­sto­ria Ży­dów w Pol­sce” Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go Po­la­ka-pa­trio­ty. Opo­wie­dzia­na ję­zy­kiem lek­kim i przy­jem­nym, za­wie­ra ogrom cy­ta­tów sław­nych pi­sa­rzy, sta­ro­żyt­nych i współ­cze­snych fi­lo­zo­fów, po­li­ty­ków i ra­bi­nów, jak rów­nież wy­im­ków z Tal­mu­du, ob­na­ża nam ży­dow­ską du­szę, rzu­ca ja­śniej­sze świa­tło na obec­ną sy­tu­ację w Pol­sce i na świe­cie, oraz od­po­wia­da na sze­reg waż­nych py­tań.

HISTORIA ŻYDÓW W POLSCE

TEODOR JESKE-CHOIŃSKI

HEBI 2019

pdf PDF | Pobieralnia

Py­tań nie tyl­ko do­ty­czą­cych sa­mych Ży­dów, ży­dow­skiej na­tu­ry i fi­lo­zo­fii, czy po­strze­ga­nia przez Ży­dów rze­czy­wi­sto­ści, ale przede wszyst­kim współ­cze­sne­go świa­ta, bo czy­ta­jąc to dzie­ło, nie spo­sób od­nieść wra­że­nia, że oto hi­sto­ria się po­wta­rza, że za­to­czy­ła koło i pod­da­ni je­ste­śmy po­now­nie du­cho­we­mu spraw­dzia­no­wi, z któ­re­go albo wyj­dzie­my cali i zdro­wi, albo cy­wi­li­za­cja opar­ta na ży­dow­skim sys­te­mie mo­ne­tar­nym, tzw. czy­stym ka­pi­ta­li­zmie i kul­cie zło­te­go ciel­ca, po­chło­nie nas cał­ko­wi­cie, po­grą­ża­jąc ludz­kość (nie-Ży­dów) w ot­chła­ni cha­osu, wiecz­ne­go cier­pie­nia i nie­wol­nic­twa.

Książ­ka na­szym zda­niem jest nie­zwy­kła, bo pi­sa­na nie tyle pió­rem, ile ser­cem. Au­tor prze­czuł nad­cho­dzą­ce zmia­ny i nie­bez­pie­czeń­stwo pły­ną­ce ze stro­ny spo­łecz­no­ści ży­dow­skiej, prze­strzegł przy­szłe po­ko­le­nia, ujaw­nił ży­dow­skie mor­dy, pra­gnie­nia i se­kre­ty. Czy­ta­jąc te ta­jem­ni­ce, jak­że wy­da­ją się praw­dzi­we, jak­że wy­ra­zi­ste dla każ­de­go sa­mo­dziel­nie my­ślą­ce­go Po­la­ka, dla lu­dzi umie­ją­cych łą­czyć fak­ty, ze­sta­wiać prze­szłość z te­raź­niej­szo­ścią i sta­wia­ją­cych praw­dę po­nad kłam­stwo.

Szcze­gól­nie dzi­siaj sło­wa te po­win­ny mieć dla nas ogrom­ne zna­cze­nie. W świe­cie bo­wiem opa­no­wa­nym przez ży­dow­ską eli­tę i fi­nan­sje­rę, przez ży­dow­skich po­li­ty­ków, ży­dow­ską pro­pa­gan­dę an­ty­pol­ską i ży­dow­skie me­dia od­gry­wa­ją­ce nie­bo­tycz­ną rolę w od­móż­dża­niu go­jow­skich umy­słów, ro­bie­niu z po­rząd­nych lu­dzi po­słusz­nych zom­bie.

Dla­te­go, dro­gi czy­tel­ni­ku, od­da­je­my w Two­je ręce tę nie­zwy­kłą książ­kę, abyś mógł za­po­znać się z hi­sto­rią Ży­dów w Pol­sce, za­zna­jo­mić się z ży­dow­ską du­szą, zro­zu­mieć tal­mu­dycz­ną na­ukę wro­go uspo­so­bio­ną do świa­ta chrze­ści­jań­skie­go i wszyst­kie­go, co nie­ży­dow­skie, że­byś przej­rzał na oczy i wy­cią­gnął z tej książ­ki pra­wi­dło­we wnio­ski.

E-book po­wstał dzię­ki współ­pra­cy Ha­man Un­der­gro­und, L.A.W.P., Bicz Boży i Ra­do­mi­ra Gel­ho­ra w ra­mach po­pu­la­ry­za­cji praw­dy hi­sto­rycz­nej wśród Po­la­ków, a szcze­gól­nie mło­dzie­ży pol­skiej. Przy­świe­ca­ła nam tyl­ko jed­na myśl: „Su­we­ren­na, wol­na od ob­ce­go ka­pi­ta­łu i wro­gich ele­men­tów Pol­ska”.

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry książ­ki.

Spis treści

 1. Koniec państwa żydowskiego
 2. Talmud ratuje Żydów
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): BÓG, CZ. 1
 3. Żydzi na wygnaniu
 4. Pierwsi kupcy żydowscy w Polsce
 5. Pierwszy liczny najazd kupców żydowskich na Polskę
 6. Klęska Żydów w Europie południowej, zachodniej i środkowej
 7. Żydzi pod opieką rządu polskiego
 8. Duchowieństwo polskie a Żydzi
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): BÓG, CZ. 2
 9. Zdemaskowanie Talmudu
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O ANIOŁACH
 10. Dalszy stosunek rządu polskiego do Żydów
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O DIABŁACH, CZ. 1
 11. Konkurenci Żydów polskich
 12. Pierwsze krwawe rozruchy antyżydowskie w Polsce
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O DIABŁACH, CZ. 2
 13. Dalsza walka z Żydami w Polsce. (za czasów Jagiełły)
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): TAJEMNICE
 14. Dalsza walka z Żydami za panowania Jagiellończyków
 15. Żydowskie państwo w państwie
 16. Polscy pisarze i poeci antyżydowscy
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O BLIŹNIM, CZ. 1
 17. Upadek handlu polskiego w XVI i XVII wieku
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O BLIŹNIM, CZ. 2
 18. Spory żydowskie i Kabała
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): MESJASZ
 19. Wdzięczność Żydów polskich
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O WŁASNOŚCI
 20. Frankiści polscy
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): NIEWIASTA
 21. Reforma Żydów za Stanisława Augusta
 22. Bandytyzm Żydów
 23. Mojżesz Mendelssohn, reformator żydowski
 24. Żydzi polscy w pierwszej połowie XIX wieku
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): PRZYSIĘGA
 25. Próba asymilacji żydowsko-polskiej i jej przeciwnicy
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): CHRZEŚCIJANIE
 26. Żydzi po powstaniu 1863 roku
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): OSZUSTWO
 27. Równouprawnienie Żydów w Europie i jego skutki
 28. Żydzi galicyjscy i poznańscy
 29. Syjonizm żydowski
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): O DUSZY; O RAJU I PIEKLE
 30. Mechesi i szabesgoje
 31. Udział Żydów w rewolucji socjalistów polskich i rosyjskich w roku 1905-1908
 32. Ruch antyżydowski w Warszawie przed wojną 1914 r.
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): ŻYCIE
 33. Obrońcy Żydów. Mówią, że co głowa, to rozum
 34. Handel żywym towarem a Żydzi
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): ZNALEZIONE RZECZY
 35. Polityka Żydów
 36. Literatura żydowska
 37. Żydzi polscy podczas wojny 1914-1918 r.
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): LICHWA
 38. Anty-Żydzi różnych narodów, mężowie sławni, wybitni i uczeni
  1. Migawka (HAMAN UNDERGROUND): WROGOWIE ŚWIATA
 39. Źródła

· · ·

· PROJEKT NR. Z12019/DE/BD [02.08.2019] ·

Radomir Gelhor