ILUZJA

Sie­dem­na­sto­let­nia Veni Horg, ti­mań­ska dziew­czy­na na­le­żą­ca do rasy panów, wrzu­co­na zo­sta­je bru­tal­nie do nie­rze­czy­wi­ste­go świa­ta. Do świa­ta śpią­cych lu­dzi, za­mknię­tych w szkla­nych po­jem­ni­kach, wy­ko­rzy­sty­wa­nych przez obcą cy­wi­li­za­cję do po­zy­ska­nia ener­gii.

Uwie­dzio­na i zdra­dzo­na przez księ­cia We­mi­sa, ska­za­na na los ży­wych ogniw przez jego mat­kę, księż­ną Ca­li­rę, po­sta­na­wia się ze­mścić. Za­da­nie jest nie­zwy­kle trud­ne, gdyż dzie­lą ich dwa świa­ty. Ona za­mknię­ta jest w Ilu­zji, w świe­cie ludz­kich ma­jaków, w rze­czy­wi­sto­ści wy­ge­ne­ro­wa­nej przez kom­pu­ter, oni zaś żyją w te­raź­niej­szo­ści.

Dwa prze­pla­ta­ją­ce się świa­ty, dwa śro­do­wi­ska po­łą­czo­ne ze sobą awa­ta­ro­wą rze­czy­wi­sto­ścią i dwie ze­msty prze­ista­cza­ją­ce się w woj­nę dwóch nie­po­dob­nych do so­bie ko­biet. Ubo­giej dziew­czy­ny z naj­niż­szej ka­sty, Veni Horg, i naj­po­tęż­niej­szej w Im­pe­rium księż­nej Ca­li­ry.

Ilu­zja to wie­lo­wąt­ko­wa hi­sto­ria o nie­speł­nio­nej mi­ło­ści, zdra­dzie i ze­mście, okra­szo­na wąt­kiem kry­mi­nal­no-fan­ta­stycz­no-przy­go­do­wym, po­wsta­ła na ba­zie sen­ne­go kosz­ma­ru. Skła­da się z pro­lo­gu, dwu­dzie­stu czte­rech roz­dzia­łów i epi­lo­gu.

In­spi­ra­cją do stwo­rze­nia tego opo­wia­da­nia był sen­ny kosz­mar. Tra­ge­dia ludz­ko­ści za­mknię­tej po­środ­ku lo­do­wej pu­sty­ni, w ol­brzy­mim za­kła­dzie-uboj­ni, gdzie w me­ta­lo­wych po­jem­ni­kach we­ge­to­wa­li uśpie­ni lu­dzie. Trwa­li oni na ła­sce i nie­ła­sce człe­ko­po­dob­nych istot ubra­nych w bia­łe, szpi­tal­ne ki­tle, nie ma­jąc po­ję­cia, co się wo­kół dzie­je, nie prze­czu­wa­jąc, iż prze­nie­sio­no ich umy­sły do świa­ta ilu­zji, pod­czas gdy ich fi­zycz­ne cia­ła wy­ko­rzy­sty­wa­no do me­dycz­nych eks­pe­ry­men­tów.

Dane szczegółowe

Tytuł: ILUZJA
Seria:
Autor: Radomir Gelhor
Wydawnictwo: Wydana nakładem własnym autora
Język oryginału: Polski
Ilość stron: PDF: 291
Wydanie/wersja: Pierwsze, vPDF-I-20190818
Rok wydania: 2019
Format: PDF, EPUB, MOBI
ISBN: PDF: 978-83-948721-2-0

Gdzie kupić?

W związku z niepewną sytuacją na świecie i zachodzącymi zmianami dotyczącymi wolności słowa, wolności do własnego ciała, wolności do wyrażania indywidualnych przekonań i poglądów, wolności do decydowania za siebie i rozporządzania własnym losem, jednym słowem bezwzględnym dążeniu Systemu zysku i wyzysku do zniewolenia istot ludzkich na warunkach uwłaczających Boskim Prawom Natury, postanowiłem uwolnić swoją ostatnią książkę pt. „Iluzja” i z dniem 13 kwietnia 2020 roku udostępnić ją za darmo.

Książkę można pobrać ze Strony Głównej, z Pobieralni, z podstrony Książki albo z linków umieszczonych pod opisem. Zamieszczona została również w www EBOOKPOINT.

Informacja prawna

Książ­ka w po­sta­ci e-bo­oka: PDF, EPUB, MOBI do­stęp­na jest za dar­mo i może być roz­pro­wa­dza­na bez wie­dzy au­to­ra tyl­ko nie­od­płat­nie i w nie­zmie­nio­nej for­mie. Wszel­ka in­ter­wen­cja w treść ory­gi­na­łu jest za­bro­nio­na. Ca­łość lub frag­men­ty książ­ki mogą być wy­ko­rzy­sta­ne w do­wol­ny spo­sób z za­strze­że­niem, że po­da­ne zo­sta­nie źró­dło ich po­cho­dze­nia oraz nie po­słu­żą ce­lom za­rob­ko­wym. W ra­zie wąt­pli­wo­ści pro­szę kon­tak­to­wać się z au­to­rem.

Dedykacja

Książkę dedykuję Annie

E-book do pobrania

pdf PDF | epub EPUB | mobi MOBI