Szczepienie albo zdrowie

Szcze­pie­nie – to coś, co wy­da­wa­ło­by się nor­mal­ne, bez­piecz­ne, do cze­go już przy­wy­kli­śmy, a przede wszyst­kim po­dob­no ko­niecz­ne w świe­cie, w któ­rym je­ste­śmy oto­cze­ni set­ka­mi i ty­sią­ca­mi bak­te­rii i wi­ru­sów, któ­re to niby czy­ha­ją tyl­ko, iżby nas do­rwać i zruj­no­wać nam zdro­wie. Przy­tło­cze­ni prze­ra­ża­ją­cy­mi in­for­ma­cja­mi pły­ną­cy­mi z me­diów głów­ne­go nur­tu o gro­żą­cych nam epi­de­miach, o strasz­li­wych cho­ro­bach, a na­wet śmier­tel­nych ofia­rach kła­dą­cych się tru­pem w ty­sią­cach ist­nień ludz­kich, pod wpły­wem emo­cji i stra­chu da­je­my się szcze­pić, nie zda­jąc so­bie spra­wy z tego, jaką krzyw­dę wy­rzą­dza­my so­bie, swo­im bli­skim lub swo­je­mu dziec­ku. Szcze­pion­ka – jak gło­si re­kla­ma: pro­dukt sku­tecz­ny i bez­piecz­ny, lecz jaka jest praw­da?

pdf PDF

Po wie­lo­mie­sięcz­nej, żmud­nej pra­cy oraz ślę­cze­niu przy kom­pu­te­rze i stu­ka­niu w kla­wia­tu­rę, uda­ło nam się wraz z Yoshi­ko ukoń­czyć nasz pierw­szy, wspól­ny pro­jekt pod ty­tu­łem: „SZCZE­PIE­NIE ALBO ZDRO­WIE”. Te­mat był nam wcze­śniej nie­zna­ny, ale po przyj­rze­niu mu się bli­żej oka­za­ło się, że to, co gło­si re­kla­ma w me­diach o szcze­pie­niach i szcze­pion­kach, co wi­dzi­my w te­le­wi­zji, co czy­ta­my w pra­sie, sły­szy­my z ust po­li­ty­ków, le­ka­rzy i wszel­kiej ma­ści pro­fe­so­rów oraz tak zwa­nych eks­per­tów – to czy­sta fik­cja i baj­ki, tyle że to baj­ki dla do­ro­słych. Baj­ki smut­ne i za­pra­wio­ne go­ry­czą, bo za pa­ra­wa­nem zdro­wia pu­blicz­ne­go roz­gry­wa­ją się tra­ge­die zroz­pa­czo­nych ro­dzi­ców i oka­le­czo­nych szcze­pion­ka­mi dzie­ci. To baj­ki z dresz­czy­kiem, a w za­sa­dzie praw­dzi­wy hor­ror prze­śla­do­wa­nych przez urzęd­ni­ków Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej ster­ro­ry­zo­wa­nych ro­dzi­ców, na któ­rych bez­praw­nie na­kła­da się wy­so­kie kary pie­nięż­ne oraz stra­szy ode­bra­niem dzie­ci tyl­ko dla­te­go, że nie chcą szcze­pić dzie­ci i chro­nią je przed tok­sycz­ny­mi szcze­pion­ka­mi.

To, co po­zna­li­śmy, to co od­kry­li­śmy, było bodź­cem do stwo­rze­nia skryp­tu, w któ­rym umie­ści­li­śmy trans­kryp­cje z róż­nych fil­mi­ków, na któ­rych wy­po­wia­da­ją się o szko­dli­wo­ści szcze­pio­nek zna­ni i mniej zna­ni le­ka­rze, jak rów­nież umie­ści­li­śmy trans­kryp­cję re­we­la­cyj­nej pre­zen­ta­cji Pana www Je­rze­go Zię­by pod ty­tu­łem www Szcze­pion­ki – Mało zna­ne fak­ty, skła­da­ją­cej się z 35 od­cin­ków, i z któ­rą każ­dy bez wy­jąt­ku po­wi­nien się za­po­znać. Przy każ­dej trans­kryp­cji po­da­li­śmy link do źró­dła, prze­waż­nie fil­mu, a na koń­cu skryp­tu za­mie­ści­li­śmy wy­kaz al­fa­be­tycz­ny zda­rzeń, cho­rób i po­wi­kłań po­szcze­pien­nych, tzw. NOP-ów.

Skrypt ten po­wstał wy­łącz­nie z po­trze­by ser­ca. Do­stęp­ny jest za dar­mo i jest na­szym drob­nym wkła­dem w pro­pa­go­wa­nie praw­dy o szcze­pie­niach i nie­bez­pie­czeń­stwach, ja­kie ze sobą nio­są. Czy­taj­cie, roz­pro­wa­dzaj­cie go i dziel­cie się nim…

SPIS TREŚCI

– – –

PRZEDMOWA
Yoshiko & Radomir Gelhor

SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY (35 odcinków)
Jerzy Zięba

pdf WALVAX 2 – NOWA LUDZKA DIPLOIDALNA LINIA KOMÓRKOWA
Yoshiko & Radomir Gelhor

SPRAWA dra WAKEFIELDA
Jerzy Zięba

A. WAKEFIELD ODPOWIADA NA ZARZUT O WŁASNEJ SZCZEPIONCE
The Stacy Francis Show

DNA ABORTOWANYCH PŁODÓW
dr Theresa Deisher

OPRESJA SZCZEPIEŃ
prof. Stanisław Kazimierz Wiąckowski

OSZUSTWO W SPRAWIE SZCZEPIONEK I AUTYZMU
dr Andrew Wakefield

SZKODLIWOŚĆ SZCZEPIEŃ. PISMO DO…
profesor Maria Dorota Majewska

TOKSYCZNE SZCZEPIENIA
dr n. med. Jerzy Jaśkowski

BYŁY SZCZEPIONKOWY „NAZI” UJAWNIA PRAWDĘ O SZANTAŻOWANIU LEKARZY
dr James Neuenschwander

CHROŃ DZIECKO PRZED SZCZEPIENIAMI
Film YT

O SZCZEPIONKACH I SZCZEPIENIACH
dr Leonard Coldwell

EPIDEMIA ODRY I NIEPOWODZENIE SZCZEPIEŃ
dr Andrew Wakefield

NIESPECYFICZNE SKUTKI SZCZEPIEŃ CZ. 1 i 2
dr Suzanne Humphries

ODPORNOŚĆ STADA NA PRZYKŁADZIE ODRY I OSPY WIETRZNEJ
dr Toni Bark i dr Andrew Wakefield

PIELĘGNIARKA OITN O SZCZEPIENIU WCZEŚNIAKÓW
VAXXED – STORIES FROM THE ROAD

SZCZEPIENIA I PRZEMOC SPOŁECZNA
dr Harris L Coulter, PhD

SZCZEPIENIA, SAME FAKTY
dr n.med. Urszula Krupa

POTAJEMNE NAGRANIE Z PRZEBIEGU WIZYTY LEKARSKIEJ
Film YT

LEKARKA STANĘŁA W OBRONIE DZIECI – TRAFIŁA PRZED SĄD
dr Katarzyna Bross-Walderdorff

ŚWIAT JEST INNY. SZCZEPIENIA
dr n. med. Jerzy Jaśkowski

PORÓWNANIE ZDROWIA DZIECI SZCZEPIONYCH I NIESZCZEPIONYCH
dr n. med. Dorota Sienkiewicz

NIEPOŻĄDANY ODCZYN
dr Hubert Czerniak

O SZCZEPIENIACH
dr Nancy Turner Banks

MUSISZ TO WIEDZIEĆ! ŚMIERTELNE SZCZEPIONKI?
dr Hubert Czerniak

SZCZEPIENIA | ŚMIERĆ MÓZGOWA
Beatrycze Delorme, Ojciec Jacek Norkowski

SZCZEPIONKA PRZECIWKO WZW B
dr Suzanne Humphries

ODPOWIEDŹ dr SHERRI TENPENNY NA RAPORT UNICEF-u
Wywiad z doktor Sherri Tenpenny w WHDT9

SZCZEPIENIA – dr JERZY JAŚKOWSKI KONTRA PROF. BOŻENA BUCHOLC

WYWIAD Z CORNELIĄ FRANZ, PEDIATRĄ Z 30 LETNIM STAŻEM
VAXXED – dr Conrelia Franz

ALUMINIUM I NERKI
Dr Suzanne Humphries

Dr RYAN, WYBUDZONA LEKARKA
VAXXED OMAHA, NE – dr Patricia Ryan

ALOPATA, KTÓRY ZE ŁZAMI W OCZACH PRZEPRASZA RODZICÓW
Dr Daniel Neides

IV SPOTKANIE CZŁONKÓW GRUPY STOP NOP RZESZÓW I PODKARPACIE

CZY SZCZEPIONKI SĄ BEZPIECZNE?
Piotr Liroy Marc

PSU – POSZCZEPIENNE SKUTKI UBOCZNE (NOP)
Yoshiko

Jak to się zaczęło?
Yoshiko

Zdarzenia, choroby i powikłania poszczepienne, spis alfabetyczny
Yoshiko

Pobieralnia: SZCZEPIENIE ALBO ZDROWIE

Radomir Gelhor & Yoshiko