Kontakt

Kontakt e-mail

Aby się ze mną skon­ta­kto­wać, pro­szę użyć po­niż­sze­go for­mu­la­rza. Za­zwy­czaj od­po­wia­dam na wszyst­kie maile, jednak pro­szę o cier­pli­wość i wy­ro­zu­mia­łość. Przed prze­sła­niem wia­do­mo­ści ko­nie­cznie na­le­ży się upewnić czy wpi­sa­ny przez Pań­stwa zwrot­ny adres e-mail jest pra­wi­dło­wy.


Formularz kontaktowy