Ostatni wpis

Tak jak każ­da hi­sto­ria ma swój fi­nał, tak i każ­da przy­go­da, kie­dyś mu­si się za­koń­czyć. „Wie­dzieć, kiedy się za­trzy­mać”, to bar­dzo waż­na umieję­tność, szcze­gól­nie wte­dy, gdy pew­ne­go dnia do­trze do nas, że „gło­wą mu­ru nie roz­bi­jemy”. Po cóż za­tem się oka­le­czać? Po co zu­ży­wać energię na coś, co i tak ska­za­ne jest na nie­po­wo­dz­enie.

Czytaj dalej…