Zniszcz w sobie Matrix

To tu, to tam, słyszę z wielu ust, nawoływania do ucieczki z Systemu zysku i wyzysku, do porzucenia Systemu niewolnictwa, do uniezależnienia się od korporacji, destrukcyjnej polityki i skorumpowanych polityków, o stworzeniu nowego, lepszego państwa, w którym to rzeczywiście naród sprawowałby władzę, w którym istniałaby prawdziwa demokracja, gdzie nie dochodziłoby do obecnie spotykanych na szeroką skalę patologii i, to jest bardzo pozytywne…

Czytaj dalej…

Zazdrośni i zawistni

Jeśli przyjrzymy się narodom jako pewnym organizmom, tworom żywym, składającym się z podobnych do siebie jednostek, wychowanych na tym samym podłożu kulturowym, zamkniętych w ograniczonej przestrzeni zwanej państwem lub plemieniem, szybko odkryjemy, że każdy naród ma swoje wady i zalety.

Czytaj dalej…

Historia Żydów w Polsce

„Hi­sto­ria Ży­dów w Pol­sce” Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go Po­la­ka-pa­trio­ty. Opo­wie­dzia­na ję­zy­kiem lek­kim i przy­jem­nym, za­wie­ra ogrom cy­ta­tów sław­nych pi­sa­rzy, sta­ro­żyt­nych i współ­cze­snych fi­lo­zo­fów, po­li­ty­ków i ra­bi­nów, jak rów­nież wy­im­ków z Tal­mu­du, ob­na­ża nam ży­dow­ską du­szę, rzu­ca ja­śniej­sze świa­tło na obec­ną sy­tu­ację w Pol­sce i na świe­cie, oraz od­po­wia­da na sze­reg waż­nych py­tań.

Czytaj dalej…