Hebrajska legenda o słowiańskiej sobocie

Za każdym razem, gdy słyszę ludzi mówiących, że słowo „sobota” jako dzień tygodnia, jest pochodzenia hebrajskiego, dostaję mimowolnie skrętu kiszek. Nie dlatego, żebym miał coś przeciwko językowi hebrajskiemu, nawet nie to, żebym czuł jakąś niechęć do „narodu wybranego”, gdyż jak wielokrotnie powtarzam, człowieka ocenić można wyłącznie po jego czynach, a nie po przynależności do jakiejś grupy,…

Czytaj dalej…

Zniszcz w sobie Matrix

To tu, to tam, słyszę z wielu ust, nawoływania do ucieczki z Systemu zysku i wyzysku, do porzucenia Systemu niewolnictwa, do uniezależnienia się od korporacji, destrukcyjnej polityki i skorumpowanych polityków, o stworzeniu nowego, lepszego państwa, w którym to rzeczywiście naród sprawowałby władzę, w którym istniałaby prawdziwa demokracja, gdzie nie dochodziłoby do obecnie spotykanych na szeroką skalę patologii i, to jest bardzo pozytywne…

Czytaj dalej…

Zazdrośni i zawistni

Jeśli przyjrzymy się narodom jako pewnym organizmom, tworom żywym, składającym się z podobnych do siebie jednostek, wychowanych na tym samym podłożu kulturowym, zamkniętych w ograniczonej przestrzeni zwanej państwem lub plemieniem, szybko odkryjemy, że każdy naród ma swoje wady i zalety.

Czytaj dalej…

Historia Żydów w Polsce

„Hi­sto­ria Ży­dów w Pol­sce” Teo­do­ra Je­ske-Cho­iń­skie­go to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go Po­la­ka-pa­trio­ty. Opo­wie­dzia­na ję­zy­kiem lek­kim i przy­jem­nym, za­wie­ra ogrom cy­ta­tów sław­nych pi­sa­rzy, sta­ro­żyt­nych i współ­cze­snych fi­lo­zo­fów, po­li­ty­ków i ra­bi­nów, jak rów­nież wy­im­ków z Tal­mu­du, ob­na­ża nam ży­dow­ską du­szę, rzu­ca ja­śniej­sze świa­tło na obec­ną sy­tu­ację w Pol­sce i na świe­cie, oraz od­po­wia­da na sze­reg waż­nych py­tań.

Czytaj dalej…