Niezrozumiałe zwroty i słowa

Pytanie: Po co uży­wać słów i zwro­tów, któ­rych nikt nie ro­zu­mie? Odpowiedź: Kie­dy w 2013 roku upu­blicz­ni­łem pierw­szą wer­sję Wy­klę­te­go Anio­ła jed­nym z za­rzu­tów, któ­re usły­sza­łem pod ad­re­sem książ­ki, było do­słow­nie: „śre­dnio­wie­cze bez śre­dnio­wie­cza”. I rze­czy­wi­ście przy­znać mu­szę, iż był to za­rzut praw­dzi­wy, po­mi­mo że od sa­me­go po­cząt­ku mia­ła to być książ­ka fan­ta­stycz­na, a nie hi­sto­rycz­na. Po­sta­no­wi­łem się przyj­rzeć temu bli­żej…

Czytaj dalej…