Errata do książki Yor­mūn: Zarzewie

Książ­ka „Yor­mūn – Wy­klę­ty Anioł: Za­rze­wie”, zak­tu­ali­zo­wa­na zo­sta­ła do wer­sji vPDF-YWA­T1-20190210 (PDF) i vE­PUB-YWA­T1-20190213 (EPUB). Są to wer­sje z lu­te­go 2019 roku. Aby roz­róż­nić ją wi­zu­al­nie od wcze­śniej­szej wer­sji, zak­tu­ali­zo­wa­ny e-book na­nie­sio­ny ma na okład­kę na­pis: ER­RA­TA 2019. Zmia­ny za­sto­so­wa­ne w sto­sun­ku do wcze­śniej­szej wer­sji po­pra­wio­no wy­ła­pa­ne błę­dy; zwięk­szo­no czy­tel­ność tek­stu dzię­ki prze­bu­do­wa­nym aka­pi­tom; włą­czo­no…

Czytaj dalej…

Niezrozumiałe zwroty i słowa

Pytanie: Po co uży­wać słów i zwro­tów, któ­rych nikt nie ro­zu­mie? Odpowiedź: Kie­dy w 2013 roku upu­blicz­ni­łem pierw­szą wer­sję Wy­klę­te­go Anio­ła jed­nym z za­rzu­tów, któ­re usły­sza­łem pod ad­re­sem książ­ki, było do­słow­nie: „śre­dnio­wie­cze bez śre­dnio­wie­cza”. I rze­czy­wi­ście przy­znać mu­szę, iż był to za­rzut praw­dzi­wy, po­mi­mo że od sa­me­go po­cząt­ku mia­ła to być książ­ka fan­ta­stycz­na, a nie hi­sto­rycz­na. Po­sta­no­wi­łem się przyj­rzeć temu bli­żej…

Czytaj dalej…